Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 200981
Extracte de l’acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de 23 de març de 2022, per el qual es convoquen subvencions, corresponents a la Línea 2, sublínia 2.3.2, producció d’obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d’interès social i cultural per a la ciutadania de Palma de l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 619199

De conformitat amb el previst als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria del text complet que es podrà consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www. pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/index) i a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma (www. palmacultura.cat i www. palma.cat):

D'acord amb tota la normativa que és d'aplicació en matèria de subvencions s'han redactat les següents Bases corresponents a la línia 2 - 2.3.2. Producció d'obres audiovisuals que apostin per les temàtiques d'interès social i cultural per a la ciutadania de Palma del Pla estratègic de subvencions 2020-2022 de l'Àrea de Cultura i Benestar Social (Departament de Cultura) i en l'àmbit de les seves competències (Decret 201913026, de 28 de juny, d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma).

Primer. Beneficiaris:

Poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses constituïdes com a productores audiovisuals independents, incloent-hi persones físiques o jurídiques inscrites a l'epígraf 9611 de l'IAE, i que compleixen els requisits i les obligacions previstes als art. 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS) i 10 i 11 de l'Ordenança municipal de subvencions.

Poden optar a aquesta convocatòria les obres audiovisuals incloses en la categoria de curtmetratges i llargmetratges documentals (s'entén per llargmetratge l'obra de durada superior als 52 minuts) que tenen com a temàtica problemàtiques socials o temes d'interès cultural per a la ciutat de Palma. Han de presentar l'obra finalitzada: investigació i guió, producció, postproducció, etc., en el marc del projecte global.

Els projectes han d'estar realitzats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

Segon. Finalitat:

Fomentar les iniciatives culturals sorgides del teixit cultural per al desenvolupament de la seva tasca de creació i gestió de projectes culturals que tenen com a àmbit d'actuació la ciutat de Palma, i donar-los suport. Han de ser iniciatives d'utilitat pública o social i d'interès general, que redundin en benefici dels ciutadans de Palma.

Tercer. Bases reguladores

Ordenança municipal de Subvencions de l'Ajuntament de Palma, aprovada pel Ple en data 26/02/2015 i publicada en el BOIB núm. 35 de data 12 de març de 2015.

Quart. Consignació pressupostària:

La dotació total d'aquesta convocatòria és de 30.000 €.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

Vint dies naturals comptats des de l'endemà que es publiqui aquesta Convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 5 d'abril de 2022

El director tècnic de Cultura Rafael Umbert Salas