Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 201170
Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exps. 304 i 326 de data 29 de març de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015, per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d’agroambient i clima, per als anys 2015 a 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3. de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 13 de novembre de 2015 per la qual es convoquen, subvencions per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data 29 de març de 2022, va signar la següent resolució,

“INFORME PROPOSTA DE RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓ DE DESISTIMENT

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.4- Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima

Convocatòria: IMIT 2018_1    

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208262

Document: resolució desistiment

Còdi BDNS 385674

Antecedents

1. Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2. De conformitat amb l'apartat sisè de l'esmentada Resolució, el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 30/06/2018 , i varen tenir entrada en el Registre del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears un total de 459 sol·licituds d'ajuda.

3. Els òrgans gestors del Servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural han dut a terme el control administratiu de les sol·licituds i de la documentació aportada d'acord amb les normes reguladores d'aquesta ajuda.

4 . Una vegada avaluades les sol·licituds d'ajuda pels òrgans gestors, i d'acord amb els criteris d'elegibilitat establerts, els interessats assenyalats a l' Annex I adjunt no compleixen amb algun dels requisits prevists a la convocatòria per poder ser beneficiaris de l'ajuda, o per petició pròpia sol·liciten el desisitiment de l'ajuda.

Fonaments de dret

1 . Resolució del president del FOGAIBA per la qual es convoquen subvencions per a les inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, de 1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4.  Resolució de la presidenta de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, per la qual s'aprova una transferència a Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears(FOGAIBA) per el projecte ITS2017-24- Paisatge agrari Finançat amb Fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual 2017, de 20 de juliol de 2018.

Proposta de resolució de desistiment

Per tot això, s'informa favorablement i propòs al vicepresident del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1. Considerar desistides les sol·licituds presentades pels interessats relacionats a l'Annex I, que són un total de 2 expedients i que comença amb COSDRAGRI S.C. amb ANTONIO SALAS GALMES, pels motius descrits a l'esmentat annex, de la línia d'ajudes “ Ajudes per Inversions en marges i tancaments 2015-2020”.

2. Declarar conclòs el procediment i procedir a l'arxiu dels expedients relacionats a l' Annex I.

3. Notificar la resolució a cada un dels interessats de l'Annex I .

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera d' Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/15, d' 1 de octubre, de règim jurídic de les administracions públiques .

Palma, 28 de març de 2022 

La Cap de Secció I                                                                              El Cap de Servei d'ajudes al Desenvolupament Rural

María Ángeles Pérez Ribas                                                                 Josep Xavier Nadal Coll

Conforme amb la proposta, en dict resolució

Palma, 29 de març de 2022

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA

Fernando Fernández Such 

 

ANNEX I. RELACIÓ DE BENEFICIARIS QUE ES DECLAREN DESISTITS

Sol·licitant

NIF

Núm. exp.

Motiu del desistiment

COSDAGRI S.C.

J16530057

IMIT 2018_1/ 304

Petició desistiment (registre entrada 20/10/2021)

ANTONIO SALAS GALMES

**5167***

IMIT 2018_1/ 326

Petició desistiment (registre entrada 08/09/2021)

 

Palma, 4 d'abril de 2022

El director gerent del FOGAIBA Mateu Morro Marcé