Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE FERRERIES

Núm. 196335
Extracte de la Resolució de Batlia núm. 189 de data 09/03/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria del XXXV Concurs de Dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS 618639

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https:// www.infosubvencions.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/618639):

Primer. Objecte

Amb l'objecte de fomentar la creació artística per mitjà de la tècnica del dibuix, l'Ajuntament de Ferreries convoca el XXXV Concurs de Dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2022.

Segon. Beneficiaris

Poden participar en el concurs totes les persones naturals o residents a Ferreries i els alumnes d'altres pobles que cursin estudis als centres escolars del poble, de forma individual, amb la presentació de dues obres com a màxim. És requisit indispensable que siguin originals i inèdites.

S'estableixen tres categories:

A) D'edat escolar en etapa de Primària, de 6 a 12 anys.

B) D'edat escolar en etapa de Secundària, de 12 a 16 anys.

C) D'adults, a partir de 16 anys.

Tercer. Bases reguladores

Per Decret d'Alcaldia núm. 189 de data 09/03/2022 es van aprovar les bases i la convocatòria del XXXV Concurs de Dibuix per il·lustrar el programa de festes de Sant Bartomeu 2022. Les bases es poden consultar al tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Ajuntament de Ferreries:

http:// www.ajferreries.org/tauler/edictes.aspx?TIPO=01&HISTORIC=1

Quart. Premis

Pel que fa a la categoria A es farà un detall a tots els participants de la classe de l'autor o autora de l'obra premiada. Quant a la categoria B es concedeix un premi de 30 € en productes adquirits en qualsevol comerç de Ferreries; i 200 € en efectiu al dibuix guanyador de la categoria C. Això no obstant, els premis es poden declarar deserts.

El premis estaran subjectes a les retencions fiscals i a les disposicions legals vigents que s'hagin d'aplicar.

Cinquè. Termini de presentació de les obres

El termini d'admissió d'obres finalitza el 13 d'abril de 2022.

 

Ferreries, 1 d'abril de 2022

La batlessa

Joana Febrer Rotger