Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 197241
Acord del ple de l'Ajuntament d'Inca de modificació del Reglament d'Honors i Distincions de la Policia Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament en ple, en la seva sessió ordinària de dia 31 de març de 2022, va aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Honors i Distincions de la Policia Local de l'Ajuntament d'Inca.

Mitjançant el present anunci se sotmet a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de trenta dies a través d'anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Inca, per a la presentació de reclamacions, objeccions i observacions, de conformitat amb el que disposa l'art. 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

En el cas que no es presentàs cap reclamació o suggeriment, s'entendrà aprovat definitivament el Reglament, de conformitat amb el que disposa l'article 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, si bé no entrarà en vigor fins que no s'hagi publicat íntegrament en el BOIB i fins que no hagi transcorregut el termini previst en l'article 113 de l'assentada Llei.

 

Inca, en el dia de la signatura electrònica (2 d'abril de 2022)

El batle president

Virgilio Moreno Sarrió