Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

MANCOMUNITAT PLA DE MALLORCA

Núm. 200921
Aprovació inicial projecte de Reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d'urgència social de la Mancomunitat Pla de Mallorca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat inicialment el projecte de Reglament per a la regulació de les prestacions econòmiques d'urgència social de la Mancomunitat Pla de Mallorca, de conformitat amb els articles 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 102 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet a informació pública per termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat i estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquesta Mancomunitat [http:// plademallorca.sedelectronica.es].

En el cas de no presentar-se cap reclamació o el suggeriment en el citat termini, l'acord inicialment adoptat s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat d'acord exprés.

 

Petra, 18 de març de 2022

La presidenta Joana Maria Pascual Sansó