Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 201062
Convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques a la rehabilitació de restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l’eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pels anys 2021- 2022. (Base dades nacional de subvencions núm. 579071)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Extracte de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a la rehabilitació de restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l'eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics pels anys 2021- 2022.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet de les bases es pot consultar en el BOIB d'aquest mateix dia.

OBJECTIU

L'objecte de la present convocatòria és la concessió d'ajudes econòmiques per fomentar la promoció d'obres de rehabilitació i restauració de façanes, eliminació de barreres arquitectòniques, millora de l'eficiència energètica dels edificis, actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics del municipi de Pollença.

Àmbit d'aplicació

Són susceptibles de gaudir de les ajudes municipals les següents intervencions realitzades en el terme municipal de Pollença:

  1. Actuacions de rehabilitació i restauració de façanes realitzades en immobles ubicats a edificis entre mitgeres.
  2. Actuacions per a la eliminació de barreres arquitectòniques en edificis plurifamiliars en qualsevol tipus d'ordenació o unifamiliars entre mitgeres, construïts amb llicència sol·licitada abans del 21 de setembre de 1994, o construïts abans de l'entrada en vigor de la Llei de Règim del Sòl i Ordenació urbana de 12 de maig de 1956.
  3. Actuacions per a la millora de l'eficiència energètica passiva dels edificis.
  4. Actuacions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.
  5. Actuacions per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Quan es tracti d'edificis inclosos en l'àmbit del Pla Especial del Centre Històric o bé inclosos en el Catàleg Municipal d'Edificis definitivament aprovat o amb qualificació de Bé Catalogat o Bé d'Interès Cultural, ja sigui l'edifici de manera individualitzada com a monument històric o dins un conjunt històric, es podran beneficiar d'aquestes subvencions independentment de la tipologia edificatòria, ja sigui aïllada o entre mitgeres.

Beneficiaris

Tindran la consideració de beneficiaris els propietaris i arrendadors dels immobles, ja siguin persona física o jurídica.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones que es trobin en la situació prevista a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions, excepte als càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General.

Bases reguladores

Bases publicades en el BOIB de data d'avui.

Import

L'import destinat a aquesta convocatòria és de 25.000 €, ampliables.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Fins que la disponibilitat pressupostària permeti la concessió de les subvencions pertinents a l'exercici 2022.

 

Pollença, 5 d'abril de 2022

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia