Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 186379
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats del tercer sector d’acció social per finançar les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l’adaptació o ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d’estades diürnes per als anys 2022-2031

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS: 618129

De conformitat amb el previst als articles 17.3 b i 20.8 a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria. El text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions <http://www. pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index>.

1. Objecte

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és l'establiment de subvencions destinades a entitats del tercer sector d'acció social per finançar les despeses derivades de les inversions per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació, ampliació de centres o millora dels serveis actuals, en terrenys o edificis propis o adquirits, destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes per als anys 2022-2031.

Aquestes inversions, que s'han de destinar a la dotació de places de conformitat amb la normativa específica aplicable en matèria de serveis socials, en concret el Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població, s'han de fer en els serveis següents:

a) Els serveis d'estades diürnes:

1r) Centres de dia o unitats d'estades diürnes

2n) Serveis ocupacionals per a persones amb discapacitat

3r) Serveis socioculturals, serveis de foment i dinamització del lleure i l'oci entre les persones amb discapacitat

4t) Altres serveis d'estades diürnes

b) Els serveis residencials:

1r) Habitatges supervisats

2n) Residències

3r) Altres equipaments residencials

1.2. Les actuacions que s'han de desenvolupar en el marc d'aquesta convocatòria, s'han de correspondre amb les necessitats d'atenció prioritària que estableix l'article 6 de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears:

a. Discapacitat física, psíquica o sensorial

b. Dificultats d'integració familiar o comunitària derivades de malalties mentals

S'exclouen expressament d'aquesta convocatòria els projectes de construcció, reforma i rehabilitació, l'adaptació, ampliació de centres o millora dels serveis actuals, destinats per a altres usos diferents als quals s'han especificat al punt 1.1.

Així mateix, també s'exclouen d'aquesta convocatòria els col·lectius no inclosos als punt a) i b) anterior.

 

2. Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 5 de març de 2021, que estableix les bases reguladores de les subvencions en matèria de serveis socials i joventut que convoqui la conselleria, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, d'11 de març de 2021.

3. Pressupost

L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de trenta-dos milions cent quaranta-dos mil set-cents dotze euros (32.142.712,00 €), d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Any

Import

Partida pressupostària

2022

1.285.708,48 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2023

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2024

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2025

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2026

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2027

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2028

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2029

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2030

3.429.627,37 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

2031

3.419.984,56 €

17701.313L01.78000.00 (o l'alternativa corresponent)

4. Despeses subvencionables

4.1. Únicament són subvencionables les següents despeses derivades de les inversions realitzades en els projectes aprovats en aquesta convocatòria:

a. Les despeses d'inversió corresponents a projectes per a la construcció, la reforma i rehabilitació, l'adaptació o ampliació de centres destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes, a més de les despeses de subministrament d'equipament d'aquests serveis.

b. Les despeses corresponents a l'adquisició de solars o terrenys per a la construcció del centres destinats a places per a serveis residencials i serveis d'estades diürnes.

c. Les despeses corresponents a l'adquisició d'immobles per a la reforma i/o rehabilitació, l'adaptació i/o ampliació de centres.

d. Les despeses relatives als treballs tècnics vinculats als projectes aprovats, així com les llicències i les despeses fiscals corresponents.

e. Les despeses financeres vinculades als projectes aprovats en la convocatòria.

5. Nombre i termini de presentació de les sol·licituds

5.1 Les entitats interessades poden presentar fins a un màxim de quatre sol·licituds de subvenció que s'hauran de destinar a la dotació de places, de conformitat amb la normativa específica aplicable en serveis socials per als serveis establerts al punt 1.1 de la convocatòria per cobrir les necessitats d'atenció prioritària que estableix el punt 1.2.

5.2 El termini per presentar les sol·licituds és de cinc mesos des de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Les entitats interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC).

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (30 de març de 2022)

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez