Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2022

    Número de registre 1818 - Pàgina 9401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 105/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat en data 11 de juliol de 2021 contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s'aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86, de 1 de juliol de 2021)

    Número de registre 1857 - Pàgina 9402

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Extracte de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 7 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2022

    Número de registre 1850 - Pàgines 9403-9404

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP01/2022)

    Número de registre 1859 - Pàgina 9405

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Extracte de la convocatòria de subvencions 2022 per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels objectes que formen part dels museus i col·leccions museogràfiques mitjançant el programa informàtic MuseumPlus

    Número de registre 1846 - Pàgines 9406-9407

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Informació pública modificació de crèdit pressupostari 06-2022, suplement de crèdit

    Número de registre 1845 - Pàgina 9408

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de l'Estudi de detall de la ordenació de volums a la parcel·la situada al carrer de Molí de Fornells

    Número de registre 517 - Pàgina 9409

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Anunci exposició al públic traspás de sepultura 31 sèrie B Cementiri de Fornalutx

    Número de registre 1696 - Pàgina 9410

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial - Mod. Crèdit 5/2022

    Número de registre 1861 - Pàgina 9411

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació inicial Mod. Crèdit 6/2022

    Número de registre 1862 - Pàgina 9412

  • AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

   • Acord del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 1865 - Pàgina 9413

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

    Número de registre 1863 - Pàgina 9414

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació incial de la Memòria històrica justificativa de l'escut de l'Ajuntament de sa Pobla i obertura del termini d'informació pública

    Número de registre 1870 - Pàgina 9415

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació del padró fiscal corresponent a la de recollida domiciliària de fems del primer semestre exercici 2022

    Número de registre 1852 - Pàgina 9416