Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 131590
Extracte de la convocatòria de subvencions 2022 per a la digitalització de les fitxes catalogràfiques dels objectes que formen part dels museus i col·leccions museogràfiques mitjançant el programa informàtic MuseumPlus

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/614468)

1. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es troben recollides en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. (Aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016 –BOIB núm. 21, de 18.02.2017–, modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018 –BOIB núm. 96, de 04.08.2018).

2. Objecte

L'objecte de la convocatòria és l'elaboració de fitxes catalogràfiques de l'inventari del fons del museu o col·lecció en el programa informàtic MuseumPlus.  El programa informàtic MuseumPlus és un programa de gestió integral de museus i col·leccions que va ésser adoptat per la Xarxa de Museus de Mallorca.

Són subvencionables les activitats que es desenvolupin durant l'any 2022 corresponents a l'elaboració de fitxes catalogràfiques de l'inventari del fons del museu o col·lecció en el programa informàtic MuseumPlus.

3. Beneficiaris

Poden ser-ne beneficiaris d'aquesta convocatòria:

  • En el cas de la línia 1 les entitats locals de Mallorca, titulars de museus i col·leccions de titularitat municipal, pel desenvolupament de les activitats descrites al punt 3 d'aquesta convocatòria.
  • En el cas de la línia 2, les persones jurídiques, sense ànim de lucre, titulars de museus i col·leccions pel desenvolupament de les activitats descrites al punt 3 d'aquesta convocatòria.

El museu o col·lecció objecte de l'ajuda ha d'estar ubicat a Mallorca.

Es pot subvencionar un projecte per entitat.

4. Dotació pressupostària

La dotació d'aquesta convocatòria és de 25.000,00 €, dels quals 22.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33210.46202 i 3.000,00 € amb càrrec a l'aplicació pressupostària 20.33210.48903, ambdues de l'exercici 2023.   

La convocatòria distribueix el crèdit previst entre les línies següents:

  • Línia 1: per museus i col·leccions de titularitat pública de Mallorca  22.000,00 €.
  • Línia 2: per museus i col·leccions de titularitat privada (associacions) 3.000,00 €. 

Atès que es tracta d'una convocatòria de despesa anticipada, aquesta queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient per al finançament en l'exercici pressupostari (2023) al qual s'imputa la despesa.

 

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones o entitats interessades hauran d'omplir els models de sol·licitud d'aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica de el Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ apartat "Subvencions, ajuts beques i premis".

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través del Registre electrònic de el Consell de Mallorca

https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

6. Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexes es poden descarregar a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca

(https://seu.conselldemallorca.net/).

 

Palma, 10 de març de 2022

El secretari tècnic del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019)