Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 134539
Aprovació inicial Mod. Crèdit 6/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el dispost a l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març, es posa en coneixement general que a l'Intervenció d'aquest Ajuntament es troba exposat al públic l'expedient 6/2022 de concessió de suplement de crèdit que fou aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament de data 11/03/2022.

Els interessats legitimats segons l'art. 169.1 de la present Llei, podran presentar les reclamacions pertinents en el termini de 15 dies a comptar de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOIB.

 

Lloret de Vistalegre, 7 de març de 2022

El batle Antoni Bennàsar Pol