Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 129301
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts per a l’organització d’esdeveniments esportius d’alt nivell per a federacions esportives, delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles i clubs esportius de les Illes Balears, any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS: 613491

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes a projectes destinats a la integració social les entitats que compleixin els requisits que s'indiquen tot seguit:

  • Els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.
  • Les federacions esportives de les Illes Balears legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears i les delegacions territorials de les federacions esportives espanyoles anotades al Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears.

2. Finalitat

Donar suport als projectes d'especial rellevància que incideixin en la promoció de l'esport d'alt nivell, mitjançant l'organització d'esdeveniments esportius a les Illes Balears. En aquest context entenem esport d'alt nivell com la pràctica esportiva que suposa un model per al foment de l'esport base, i té una funció representativa de les Illes Balears a proves oficials de caràcter nacional i internacional. En aquest sentit, podem trobar alguns esports que poden complir amb aquest objecte inclús a categories de competició de segon o tercer nivell (atenent a les divisions o categories establertes per les federacions nacionals i internacionals), o també a categories d'edat inferiors a l'absoluta.

3. Bases reguladores:

Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

4. Import:

La dotació de la convocatòria és d'un màxim de 150.000,00 euros.

5. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds es de vint (20) dies hàbils comptadors d'es l'endemà de la publicació d'aquest extracte de la Resolució de la convocatòria de subvencions en el Butlletí Oficial de les Illes Balears..

 

Palma, 4 de març de 2022

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez