Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 134770
Acord del Ple de l’Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se instruït pels serveis competents d'aquesta Entitat expedienti de modificació de la de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana que es detalla a continuació, el Ple d'aquesta Entitat, en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de març de 2022, va acordar l'aprovació provisional de la referida modificació de l'ordenança fiscal.

En compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es convoca, per termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant aquest termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament aquest Acord.

 

Mancor de la Vall, 14 de març de 2022

El batle

Guillem Villalonga Ramonell