Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 134557
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de l’Impost Municipal sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de març de 2022, va acordar l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).

I en compliment del que es disposa en l'article 17.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de trenta dies a comptar des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/49c2c16e-40f5-4b0c-8b84-5fc14a7ed1bf/

 Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.

 

Sa Pobla, 11 de març de 2022

El batle

Llorenç Gelabert i Crespí