Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 131264
Informació pública modificació de crèdit pressupostari 06-2022, suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. 224/2022)

A la intervenció d'aquest ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 177.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'exposa al públic, a l'efecte de reclamacions, l'expedient 224/2022, de modificació de crèdit 06-2022, de suplement de crèdit (despeses: millora de vies públiques urbanes; finançament: majors ingressos efectivament recaptats i romanent de tresoreria per a despeses generals) aprovat inicialment pel ple de l'ajuntament en sessió de 9 de març de 2022.

Les persones interessades que estiguin legitimades segons allò que disposa l'art. 170 del RDL 2/2004, de 5 de març, i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 d'aquest article, poden presentar reclamacions i suggerències, amb subjecció als següents tràmits:

a) Termini d'exposició pública: quinze dies a partir del següent a la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

b) Oficina de presentació: Registre general, Casa Consistorial, C/ Petit, 1, (de dilluns a divendres, de 9 a 14 h).

c) Òrgan davant el qual s'ha de reclamar: ple de l'ajuntament.

L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini d'exposició pública no es presenten reclamacions.

 

Alaró, 11 de març de 2022

El batle

Llorenç Perelló Rosselló