Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

Núm. 134529
Aprovació inicial - Mod. Crèdit 5/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el dispost a l'art. 169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març, es posa en coneixement general que a la Intervenció d'aquest Ajuntament es troba exposat al públic l'expedient 5/2022 de concessió de crèdit extraordinari que fou aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament de data 11/03/2022.

Els interessats legitimats segons l'art. 169.1 de la present Llei, podran presentar les reclamacions pertinents en el termini de 15 dies a comptar de l'endemà al de la publicació del present edicte al BOIB.

 

Lloret de Vistalegre, en el dia de la signatura electrònica (7 de març de 2022)

El batle Antoni Bennàsar Pol