Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 135567
Aprovació incial de la Memòria històrica justificativa de l'escut de l'Ajuntament de sa Pobla i obertura del termini d'informació pública

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada inicialment la Memòria històrica justificativa que conté el dibuix-projecte del nou escut que es pretén adoptar en aquest Municipi per Acord del Ple de data 10 de març de 2022, de conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://sapobla.eadministracio.cat].

 

Sa Pobla, 11 de març de 2022

El batle Llorenç Gelabert i Crespí