Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 133034
Aprovació inicial de l’expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per suplement de crèdit (SUP01/2022)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció General del Consell de Mallorca, d'acord amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 169 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, l'expedient núm. 5/2022 de modificació de crèdits, per suplement de crèdit (SUP01/2022) en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici de 2022, aprovat inicialment en sessió ordinària celebrada dia 10 de març de 2022.

Els interessats legitimats d'acord amb el que disposen els articles 63.1 de la Llei 7/1985 i 170 del RDL 2/2004 i pels motius taxativament enumerats a l'apartat 2 de l'article 170 esmentat, poden presentar reclamacions i suggeriments, amb subjecció als tràmits següents:

a) Termini d'exposició, admissió de reclamacions i suggeriments: Quinze dies hàbils a partir del següent del de la data d'inserció d'aquest anunci en el BOIB.

b) Oficina de presentació: Registre general del Consell de Mallorca.

c) Òrgan davant el qual s'ha de presentar la reclamació: Ple del Consell de Mallorca.

La modificació de crèdit del pressupost 2022 del Consell de Mallorca es considerarà definitivament aprovada si, durant el termini assenyalat, no es presenta cap reclamació.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (11 de març de 2022)

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez