Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 36193
Aprovació inicial de l'Estudi de detall de la ordenació de volums a la parcel·la situada al carrer de Molí de Fornells

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió extraordinària del dia 19 de gener de 2022, acordà el següent:  

«Primer.- Aprovar inicialment l'ESTUDI DE DETALL DE L'ORDENACIÓ DE VOLUMS A LA PARCEL·LA SITUADA AL CARRER MOLÍ DE FORNELLS redactat per l'arquitecte Sr. Joaquin Mayans Pallicer, visat pel COAIB en data 16/09/2021 amb el núm. 12/01363/21.

Segon.- Sotmetre l'aprovació inicial a un període d'informació pública per termini de trenta dies mitjançant anunci, almenys, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en un dels diaris de major difusió de les Illes Balears i a la seu electrònica de l'Ajuntament, on constarà la documentació completa.

Durant el període d'informació pública, quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho, a l'efecte de que es presentin les al·legacions i els suggeriments que es considerin pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.  

Les zones del territori objecte del planejament afectades per la suspensió d'aprovacions i atorgaments d'autoritzacions i llicències prevista a l'art. 51.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, i que s'hauran d'indicar a l'anunci d'obertura del període d'informació pública, són les que s'indiquen a continuació mitjançant l'expressió de la referència cadastral dels immobles afectats: 6447474EE9364N0001WX.

Tercer.- Notificar personalment a les persones propietàries dels terrenys compresos en l'àmbit territorial de l'estudi de detall, en ocasió del tràmit d'informació pública i per idèntic termini. »

Cosa que se fa pública per al seu coneixement general, i, perquè durant el termini d'informació pública de 30 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la que sigui la darrera de les publicacions que es facin d'aquest anunci en el BOIB, diari i pàgina web de l'Ajuntament, qualsevol persona pugui consultar l'expedient el Departament d'Urbanisme d'aquest Ajuntament (c/ Major, 16, 2on pis, des Mercadal), de dilluns a divendres –hàbils- de 9 a 14 hores, o, pel que fa al projecte d'estudi de detall, en el lloc web municipal (http://www.esmercadal.es/) i presentar les al·legacions o suggeriments que es considerin oportuns. Així mateix, en compliment del prescrit a l'art 51.2 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'Urbanisme de les Illes Balears, les zones del territori objecte del planejament afectades per la suspensió d'aprovacions i atorgaments d'autoritzacions i llicències són les que s'indiquen a continuació mitjançant l'expressió de la referència cadastral dels immobles afectats: 6447474EE9364N0001WX.

 

Es Mercadal,  en la data de la signatura electrònica (24 de gener de 2022)

L'alcalde Francesc X. Ametller Pons