Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 132849
Citació a termini de les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 105/2022 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears interposat contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat en data 11 de juliol de 2021 contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s'aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86, de 1 de juliol de 2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'ofici de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, es té per interposat un recurs contenciós administratiu (PO 105/2022) pel senyor José Francisco Muñoz Agulló contra la desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat en data 11 de juliol de 2021 contra la Resolució del director general de Prestacions i Farmàcia de 29 de juny de 2021 per la qual s'aprova la llista definitiva de mèrits en el concurs de mèrits per a l'adjudicació de 34 oficines de farmàcia (BOIB núm. 86, de 1 de juliol de 2021).

Per això, i en compliment de l'article 49 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, se citen les persones interessades en aquest expedient contenciós administratiu perquè es puguin personar com a demandades davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de nou dies, comptadors a partir de l'endemà d'aquesta publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Les persones interessades hi han de comparèixer en forma legal mitjançant un procurador amb poder a aquest efecte i signatura de lletrat. Així mateix, se'ls comunica que en cas que es personin fora de termini se'ls considerarà part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el procediment, i que si no es personen el procediment continuarà en tots els seus tràmits i no serà procedent fer-los cap altra notificació.

 

Palma, 10 de març de 2022

La cap del Servei d'Ordenació Farmacèutica Isabel Iglesias Martín