Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Núm. 131987
Extracte de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 7 de març de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de salut pública per a l’exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BDNS núm.: 613798

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria de les subvencions esmentades en l'encapçalament, el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades nacional de subvencions.

Primer Objecte

Donar suport al desenvolupament dels programes, projectes i activitats de salut pública que es duguin a terme entre l'1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2022, classificats en les línies següents:

a. Línia 1: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció de la salut en l'àmbit comunitari i col·lectius en risc d'exclusió social.

b. Línia 2: ajudes per dur a terme programes i projectes de promoció i educació per a la salut als centres educatius que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut (CEPS) de les Illes Balears.

c. Línia 3: ajudes per a la promoció de la donació de sang i la captació de donants mitjançant cita prèvia en tots els municipis de les Illes Balears. Aquesta ajuda ha d'estar destinada a associacions municipals o autonòmiques de qualsevol tipus que vulguin involucrar-se en la promoció de la donació de sang planificada.

d. Línia 4: prevenció de la infecció del VIH i altres infeccions de transmissió sexual en la població general i en col·lectius específics d'afectats.

e. Línia 5: ajudes per a associacions de pacients.

f. Línia 7: ajuts per a projectes d'intervenció en l'àmbit penitenciari destinats a persones penades amb perfil d'addiccions i les seves famílies.

g. Línia 8: ajuts per a projectes de prevenció i reducció de danys de consum de drogues associades a relacions sexuals.

h. Línia 9: ajudes per a la realització de programes i projectes que promoguin la seguretat dels aliments en els entorns familiar, comunitari o d'associacions d'empreses alimentàries.

Segon Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries de les subvencions en matèria de salut pública les persones següents:

a. Per als projectes de les línies 1, 3, 4, 7 i 8, qualsevol persona jurídica, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que, a més de dur a terme al territori de les Illes Balears els programes i les activitats que es preveuen en les línies esmentades, compleixi els requisits que s'estableixen en l'Ordre de bases i els específics d'aquesta convocatòria.

b. Per als projectes de promoció de la salut i educació per a la salut en l'àmbit educatiu inclosos en la línia 2, només poden ser-ne beneficiaris els centres educatius de les Illes Balears, de titularitat pública o privada, que participen en el Programa de Centres Educatius Promotors de la Salut de les Illes Balears (CEPS).

c. Per als projectes de la línia 5, les associacions de pacients, és a dir, les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, la finalitat de les quals és l'atenció i el suport a persones amb problemes de salut i a les seves famílies, per millorar així la qualitat de vida d'aquestes persones.

d. Per als projectes de la línia 9, les associacions de grups poblacionals, empresarials o veïnals, entenent per tals les persones jurídiques, de caràcter privat, sense ànim de lucre, amb domicili social a les Illes Balears, que a més de realitzar al territori de les Illes Balears els programes i projectes que es preveuen en aquesta línia, compleixin amb els requisits que s'estableixen en l'Ordre de bases i els específics de la present convocatòria.

Tercer Quantia

L'import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 203.000 euros, amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta quantitat es distribueix per línies, d'acord amb la imputació temporal i el desglossament següents:

Línia

Partida pressupostària

Quantitat total assignada per línia

Quantitat imputable al pressupost de l'any 2022

1

18201 413B01 48000 00

29.000 €

29.000 €

2

18201 413B01 48000 00

25.000 €

25.000 €

3

18201 413B01 48000 00

15.000 €

15.000 €

4

18201 413B01 48000 00

45.500 €

45.500 €

5

18201 413B01 48000 00

29.500 €

29.500 €

7

18201 413E01 48000 00 FF 22037

30.544,75 €

30.544,75 €

18201 413E01 48000 00 FF 22038

7.455,25 €

7.455,25 €

8

18201 413E01 48000 00 FF 22038

15.000 €

15.000 €

9

18201 413B01 48000 00

6.000 €

6.000 €

Total

 

203.000 €

203.000 €

Quart Termini de presentació de les sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Cinquè Bases generals

Les bases generals d'aquesta convocatòria de subvencions són les que disposa l'Ordre de la consellera de Salut de 5 de maig de 2017 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions i premis per a la realització d'activitats relacionades amb la salut i el consum (BOIB núm. 56, de 10 de maig de 2017).

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (14 de març de 2022)

La consellera de Salut i Consum Patricia Gómez Picard