Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol•licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Can Gaià de 5,433 MWp i 5 MVA ubicat en el polígon 31, parcel·la 964 de Portocolom (Felanitx) (RE0010-21)

    Número de registre 122 - Pàgina 1541

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i la declaració d’utilitat pública del projecte de parc fotovoltaic Es Camp Mitjar de 3,85 MWp i 3,3 MWn ubicat al polígon 14 parcel·la 87 de Capdepera (RE007-21)

    Número de registre 12806 - Pàgina 1542

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar d’aigües pluvials en el pantalà 7 del Port Punta Portals, t.m. de Calvià (expedient 6/21-Abocaments)

    Número de registre 86 - Pàgina 1543

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2850/2018 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat a l’Avinguda de la Trapa, núm. 18, en el terme municipal d’Andratx, a zona de servitud i a zona de policia

    Número de registre 12746 - Pàgina 1544

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 3038/2019 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat a l’Avinguda de la Trapa, núm. 16, en el terme municipal d’Andratx, a zona de servitud i a zona de policia

    Número de registre 12935 - Pàgina 1545

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al Projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de casetes-escars de Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom

    Número de registre 117 - Pàgina 1546

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 111 - Pàgina 1547

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2021/00019541A

    Número de registre 12780 - Pàgina 1548

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00022291Q

    Número de registre 12781 - Pàgina 1549

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 1-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 79 - Pàgines 1550-1551

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a un expedient d'autorització d'activitats per a la declaració d'interès general. (IP16-2021-IG)

    Número de registre 12957 - Pàgina 1552

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària nínxol núm. 25, sepultura 16 (ampliació de 1961)

    Número de registre 112 - Pàgina 1553

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Canvi titularitat concessió funerària nínxol núm. 33, sepultura 17 (ampliació de 1961)

    Número de registre 114 - Pàgina 1554

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Anunci exposició al públic, a efectes de reclamacions, aprovació inicial Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2022, aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la sessió del dia 11 de gener de 2022

    Número de registre 143 - Pàgina 1555

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Canvi titularitat part dret funerari tomba nombre 36

    Número de registre 95 - Pàgina 1556

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial Reglament regulador de la venda ambulant en els mercats del terme municipal de Manacor

    Número de registre 120 - Pàgina 1557

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Anunci exposició i cobrança entrada vehicles 2022

    Número de registre 110 - Pàgina 1558

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Palma mitjançant el qual es prorroga el termini per a la presentació d'al·legacions a la revisió del PGOU

    Número de registre 99 - Pàgina 1559

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2021 per a l’ aprovació de la llista definitiva de les ajudes al lloguer d’habitatge dirigides a joves residents en el municipi de Sant Antoni de Portmany o que estan realitzant estudis universitaris fora de la illa, i siguin residents en aquest municipi

    Número de registre 146 - Pàgina 1560

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 13146 - Pàgina 1561

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Procediment Contenciós Ordinari Nº 0000231/2021

    Número de registre 179 - Pàgina 1562

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Anunci de l'aprovació provisional de l'Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 152 - Pàgina 1563

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Anunci de l'aprovació provisional del Reglament regulador del funcionament de la mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 154 - Pàgina 1564

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Anunci de l'aprovació provisional del Reglament regulador de la carrera professional horitzontal de l'Ajuntament de Santanyí

    Número de registre 156 - Pàgina 1565