Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 13393
Anunci de l'aprovació provisional del Reglament regulador del funcionament de la mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord de Ple de data 27/12/2021 de l'Ajuntament de Santanyí pel qual s'aprova provisionalment el Reglament regulador del funcionament de la mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Santanyí.

Aprovat provisionalment el REGLAMENT REGULADOR DEL FUNCIONAMENT DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ CONJUNTA DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, per Acord del Ple de data 27/12/2021, de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinat i es puguin presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat/da en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, el text del Reglament regulador del funcionament de la mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i laboral, estarà a la disposició de les persones interesades al portal web de l'Ajuntament de Santanyí [http://www.ajsantanyi.net/]. En el cas de no presentar-se reclamacions en el termini esmentat, s'entendrà definitivament aprovat l'Acord de l'esmentat Reglament sense necessitat d'acord exprés del Ple.

Aquest Reglament entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat íntegrament l'Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears, transcorregut el termini establert a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Santanyí, 11 de gener de 2022

El primer tinent de batlessa, Joan Gaspar Aguiló Martínez (Delegació per Resolució de batlia de 16/12/21)