Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

Núm. 13364
Anunci de l'aprovació provisional de l'Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei de l'Ajuntament de Santanyí

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord de Ple de data 27/12/2021 de l'Ajuntament de Santanyí pel qual s'aprova provisionalment l'Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei de l'Ajuntament de Santanyí

Aprovat provisionalment l'ACORD MITJANÇANT EL QUAL ES REGULA LA JORNADA LABORAL, ELS HORARIS GENERALS I ESPECIALS, LLICÈNCIES, PERMISOS, VACANCES I COMPENSACIONS DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'AJUNTAMENT DE SANTANYÍ, per Acord del Ple de data 27/12/2021, de conformitat amb l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 103 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, perquè pugui ser examinat i es puguin presentar les reclamacions que s'estimin oportunes.

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat/da en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Així mateix, el text de l'Acord mitjançant el qual es regula la jornada laboral, els horaris generals i especials, llicències, permisos, vacances i compensacions del personal al servei de l'Ajuntament de Santanyí, estarà a la disposició de les persones interesades al portal web de l'Ajuntament de Santanyí [http://www.ajsantanyi.net/]. En el cas de no presentar-se reclamacions en el termini esmentat, s'entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d'acord exprés del Ple.

Aquest Acord entrarà en vigor una vegada s'hagi publicat íntegrament al Butlletí Oficial de les Illes Balears, transcorregut el termini establert a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Santanyí, en el dia de la signatura electrònica (11 de gener de 2022)

El primer tinent de batlessa Joan Gaspar Aguiló Martínez (Delegació per Resolució de Batlia de 16/12/21)