Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 11957
Informació pública relativa al Projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de casetes-escars de Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució de la directora gerent de Ports de les Illes Balears de 15 de desembre de 2021 es va aprovar tècnicament el «Projecte bàsic de rehabilitació dels conjunts de cassets-escars de Portocolom i la reforma de la urbanització de diverses parts del port de Portocolom», redactat el setembre de 2021 per Joan Caldentey Sancho, enginyer de camins, canals i ports, núm. de col·legiat 23.865, i Ricardo González Enseñat, enginyer de camins, canals i ports, núm. de col·legiat 25.243. El projecte té com a objecte principal descriure la solució adoptada de l'estudi d'alternatives per resoldre la problemàtica actual, preservant el caràcter de la zona, millorant l'operativa de les zones d'atracada, renovant els espais públics confrontants amb l'entorn dels escars i minimitzant els possibles impactes mediambientals.

D'acord amb el que disposa l'article 76 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears; l'article 80.8 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desenvolupament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005 i l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se sotmet al tràmit d'informació pública mitjançant aquest anunci el projecte esmentat, per un termini de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè les persones físiques o jurídiques que es considerin afectades puguin consultar-ho i al·legar el que estimin procedent.

El projecte es pot examinar en la pàgina web de Ports de les Illes Balears (www.portsib.es) i a l'enllaç següent:

https://drive.google.com/drive/folders/15HP4XMiBXhn1KtaWekERYqKQAux-kUyR?usp=sharing

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (23 de desembre de 2021)

El vicepresident executiu Francisco Javier Ramis Otazua