Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 11649
Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell Insular d'Eivissa, mitjançant resolució del conseller executiu d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut, núm. 2022000004 de data 10 de gener de 2022, ha resolt aprovar el padró llista cobratòria corresponent al mes de gener de 2022.

El citat padró-llista cobratòria apareixerà exposat al públic en les dependències de les escoletes i de la Tresoreria del Consell insular, durant el període de 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà d'aquesta publicació. A partir de la finalització del termini anterior i durant un període d'un mes, les persones interessades podran interposar contra aquest, recurs de reposició davant el conseller executiu d'Hisenda, Gestió Econòmica, Esports i Joventut , del Consell Insular d'Eivissa.

Així mateix, podran utilitzar qualsevol altre mitjà de defensa que considerin oportú per a la defensa dels seus interessos.

Mitjançant aquest document, i segons el que es disposa a l'Ordenança reguladora del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i publicada al BOIB núm. 69 de 15 de maig de 2012, pos en coneixement l'obertura del període voluntari de cobrament del padró anteriorment esmentat, que comprendrà des del dia 17 de gener de 2022 fins al 17 de març de 2022 (tots dos inclosos), o l'immediat dia hàbil posterior si l'últim dia és inhàbil. De conformitat amb l'art. 7 de l'esmentada ordenança, la percepció del preu públic es realitzarà per rebut mensual domiciliat, durant la primera quinzena del mes, en el compte bancari indicat per l'obligat al pagament.

Passat el període voluntari de cobrament, s'incoarà la via de constrenyiment, en la qual les persones deutores hauran d'abonar, a més de l'import de la quota, els costos del procediment i els següents recàrrecs: del 10%, si el pagament s'efectua en els terminis assenyalats en la provisió de constrenyiment, o del 20% si el pagament és posterior als terminis referits, i els interessos de demora corresponents. El recàrrec serà del 5% si el pagament es realitza abans de la notificació de la providència de constrenyiment.

 

Eivissa, 11 de gener de 2022

El cap de Secció del Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa

José V. Garibo Redolat