Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 619309
Informació Pública de l'expedient 2850/2018 relatiu al projecte d’un habitatge unifamiliar aïllat i piscina situat a l’Avinguda de la Trapa, núm. 18, en el terme municipal d’Andratx, a zona de servitud i a zona de policia

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Peticionari: Avinguda de la Trapa 10 SL CIF B165*****

Es fa públic perquè en el termini de vint dies des de l'endemà d'haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectades per aquesta sol•licitud la puguin examinar a les oficines d'aquesta DG de Recursos Hídrics, situades al carrer Gremi Corredors, 10 2n, de Palma, així com consultar la documentació a la pàgina web de la DGRH (http://dgrechid.caib.es). Totes les al•legacions que tinguin per convenient formular, poden fer-ho per escrit a les dependències d'aquesta DG, a l'Ajuntament d'Andratx o per qualsevol mitjà previst a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Palma, a data de la signatura electrònica (14 de desembre de 2021)

La directora general de Recursos Hídrics Joana M. Garau Muntaner