Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 11464
Anunci exposició i cobrança entrada vehicles 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat el padró de la taxa per entrada de vehicles del present exercici 2022

A efectes tant de la seva notificació col·lectiva, en el termes que es dedueixen de l'article 102.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària com de la seva exposició al públic en el tauler municipal d'edictes de l'Ajuntament de Muro pel termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra l'acte d'aprovació del citat padró podrà interposar-se recurs de reposició previ al contenciós administratiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la finalització del període d'exposició pública, d'acord amb l'article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

La mera interposició del recurs no suspendrà l'execució de l'acte impugnat sinó en els casos i circumstàncies previstos en l'article 14.2 i del mateix text legal.

Respecte al termini d'ingrés, es comunica que el període de cobrament en voluntària dels rebuts, serà de l'2 de març fins al 2 de maig de 2022.

Els contribuents afectats hauran de recollir el rebut corresponent a la Casa Consistorial, Plaça Comte d'Empúries, 1, de Muro, de dilluns a divendres i de les 9 a las 14 hores.

L'ingrés es farà efectiu en les entitats de dipòsit amb les quals l'Ajuntament té subscrit conveni de col·laboració: CAIXA D'ESTALVIS DE POLLENÇA (COLONYA), BANKIA, CAIXABANK (LA CAIXA), i BANCA MARCH, SA.

Una vegada finalitzat el termini d'ingrés, el deutes s'exigiran pel procediment de constrenyiment i s'incrementaran amb el recàrrec, els interessos de demora i si escau les costes que es produeixin, d'acord amb l'establert en els articles 26, 28 i 161 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

  

Muro, 10 de gener de 2022

El batle

Antoni Serra Sastre