Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 14472
Procediment Contenciós Ordinari Nº 0000231/2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vista la notificació d'interposició de recurs contenciós-administratiu contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició interposat contra la resolució de l'Ajuntament de data 08-01-2020; interposat pel Sr. Juan Carlos Subias-Berlinghiere Fuertes;

De conformitat amb l'art. 45.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i als efectes prevists a l'art. 49 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa de 13 de juliol de 1998 s'emplaça als possibles interessats en aquest procediment perquè dins el termini de nou dies puguin comparèixer i personar-se davant el Jutjat de lo Contenciós Administratiu Nº 2, en legal forma, mijançant Procurador amb poder a l'efecte i amb signatura d'Advocat. De personar-se fora de l'esmentat termini, se'ls tendrà per part, sense que per això s'hagi de retrotreure ni interrompre el curs del procediment, i si no se personen oportunament continuarà el procediment pels seus tràmits, sense que hagi lloc a practicar-lis cap notificació.

 

Santa Maria del Camí, 12 de gener de 2022

El batle-president

Nicolau Canyelles