Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 9724
Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar d’aigües pluvials en el pantalà 7 del Port Punta Portals, t.m. de Calvià (expedient 6/21-Abocaments)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Puerto Punta Portals, S.A. ha sol·licitat autorització d'abocament a la mar d'aigües pluvials en el pantalà 7 del Port Punta Portals, en el terme municipal de Calvià.

La qual cosa es fa pública perquè, d'acord amb l'article 152.8 del Reglament general de costes, aprovat pel Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, en el termini de 20 dies, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les corporacions, entitats i particulars que es considerin afectats per la sol·licitud esmentada puguin examinar el projecte a la pàgina web http://dgoterri.caib.es, a les oficines de la Direcció General de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, situades al carrer del Gremi de Corredors, núm. 10, 3r, del polígon de Son Rossinyol, de Palma, CP 07009, o a les de l'Ajuntament de Calvià, i presentar per escrit dirigit a aquesta Direcció General les al·legacions que considerin oportunes.

 

Palma, 27 de desembre de 2021

La cap del Servei d'Abocaments Montserrat Boqué Genovard