Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 11979
Aprovació inicial Reglament regulador de la venda ambulant en els mercats del terme municipal de Manacor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2021 aprovà inicialment el Reglament regulador de la venda ambulant als mercats del terme municipal de Manacor.

De conformitat amb el seu apartat segon, queda exposat a informació pública l'acord d'aprovació inicial adoptat, per un termini de trenta dies hàbils, mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament, a l'efecte que totes les persones legítimament interessades puguin examinar-lo i formular reclamacions, objeccions o observacions. En cas que, transcorregut el termini no s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat, de forma automàtica, sense necessitat d'un nou acord exprès, l'acord inicialment adoptat, quedant facultat expressament el batle per a la seva publicació i execució.  En el cas que es formulin reclamacions o suggeriments, aquests seran resolts pel Ple.

 

Manacor, en el dia de la signatura electrònia (10 de gener de 2022)

El batle

Miquel Oliver Gomila