Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 620835
Informació pública en relació al procediment administratiu de declaració d’interès general a sòl rústic núm. 2021/00019541A

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb el que estableix l'article 37.2 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears, en relació a l'article 83.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, queda sotmès a informació pública per espai de vint dies el procediment administratiu de declaració d'interès general a sòl rústic següent:

Sant Josep de sa Talaia

Promogut per l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia per a la declaració d'interès general a sòl rústic per a la construcció d'un edifici destinat a les noves instal·lacions de la policia local de Sant Josep amb emplaçament a can Costera, polígon 10 parcel·la 114, terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (Expedient 2021/00019541A).

El referit expedient podrà ser examinat durant un termini de vint dies, a partir del dia següent al de la seva publicació, a les dependències administratives de la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic del Consell Insular d'Eivissa, avinguda d'Espanya, 49 d'Eivissa, període durant el qual també podran fer-se les al·legacions pertinents.

 

Eivissa, 14 de desembre de 2021

La cap de servei de Territori Maite Torres Torres