Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 12875
Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 28 de desembre de 2021 per a l’ aprovació de la llista definitiva de les ajudes al lloguer d’habitatge dirigides a joves residents en el municipi de Sant Antoni de Portmany o que estan realitzant estudis universitaris fora de la illa, i siguin residents en aquest municipi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vista la Providència, emesa per el Regidor Delegat de Joventut, de data 22 d'abril de 2021.

Vist l'informe de secretaria, de data 22 d'abril de 2021.

Vist l'informe de fiscalització emès per el departament de Intervenció de data 12 d'abril de 2021.

Vist l'aprovació de les bases de la convocatòria per acord de la Junta de Govern de data 23 d'abril de 2021.

Una vegada publicada la convocatòria i transcorregut el termini de presentació de sol·licituds.

Vista l'acta de la comissió avaluadora de la convocatòria reunida el dia 2 de desembre de 2021, a on s'aprova la llista provisional de sol·licitants admesos i exclosos.

Vista l'acta de la comissió avaluadora de la convocatòria de data 23 de desembre de 2021, a on s' aprova la llista definitiva dels beneficiaris de les ajudes am la fiscalització i conformitat de l'Interventor Municipal.

Per tot l'anterior, s'aprova la següent llista definitiva de beneficiaris de les ajudes al lloguer d'habitatges dirigides per a joves residents en el municipi de Sant Antoni de Portmany o que estàn realitzant estudis universitaris fora de l'illa i siguin residents en aquest municipi.

Admesos

Registre d'Entrada

DNI

Quantia Subvenció

3175

47425718V

975€

3178

49415312L

1.000€

3191

47256353R

1.000€

4457

47431264C

1.000€

4491

47256838A

750€

4534

23299720F

1.000€

4780

47253811N

1.000€

4836

46958317E

750€

4924

50618902L

1.000€

5015

39383607V

1.000€

5224

47405170P

1.000€

 

Sant Antoni de Portmany, 10 de gener de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar