Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 12814
Anunci exposició al públic, a efectes de reclamacions, aprovació inicial Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2022, aprovat inicialment per l’Ajuntament en Ple a la sessió del dia 11 de gener de 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació inicial Pressupost General i Plantilla de personal per a l'any 2022.

A la intervenció d'aquest Ajuntament, d'acord amb el que disposen  els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  i 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost General per a l'exercici 2022, aprovat inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió del dia 11 de gener de 2022.

Les persones interessades, que estiguin legitimades segons el que disposa l'article 170.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i pels motius taxativament enumerats en el número 2 del mateix article, poden presentar reclamacions amb subjecció als tràmits següents:

1. Termini d'exposició de reclamacions: quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la data d'inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Oficina de presentació: registre general.

3. Òrgan davant el qual es reclama: Ajuntament en Ple.

Si no es presenta cap reclamació, l'acord d'aprovació inicial serà elevat a definitiu, sense necessitat d'adoptar-ne un altre.

 

Alcúdia, 11 de gener de 2022

La batlessa

Bàrbara Rebassa Bisbal