Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2021/353 de 25 de novembre de 2021, de nomenament de personal eventual (Exp. 0344-2021-3)

    Número de registre 12099 - Pàgina 48221

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament del consell escolar de l’Escola Infantil de 1r. cicle (0-3 anys) Es Nieró, curs 2021-2022

    Número de registre 12124 - Pàgina 48222

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de tinents de batle

    Número de registre 12176 - Pàgina 48223

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Nomenament de personal eventual

    Número de registre 12190 - Pàgina 48224

  • AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

   • Modificació Tinents/es de Batlia i membres de la Junta de Govern Local

    Número de registre 12100 - Pàgina 48225

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Acta de presa de possessió de policia local, com a funcionari de carrera de la categoria de policia local de l'Ajuntament de Son Servera,  grup C, subgrup C1 nomenat pel procediment reglamentari

    Número de registre 12117 - Pàgina 48226

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

   • Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, sra. Asunción Sánchez Ochoa, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la “Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, en investigación clínica”

    Número de registre 12165 - Pàgines 48227-48233

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 24 de novembre de 2021 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d´Urgències de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 12110 - Pàgina 48234

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Fea de Psiquiatria de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 148 de 28/10/2021) i s’adjudica la plaça

    Número de registre 12111 - Pàgina 48235

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

    Número de registre 12186 - Pàgines 48236-48256

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Correcció d’errates advertides en la publicació del Decret d'aprovació de les bases de la convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de comisió de serveis ordinària voluntària, un lloc de treball de Tècnic/a de Gestió de Recaptació

    Número de registre 12131 - Pàgina 48257

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Llista aprovats amb plaça i proposta nomenament com a personal funcionari en pràctiques del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 12 places de policia local vacants pel sistema d'oposició lliure

    Número de registre 12175 - Pàgina 48258

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge o jutgessa de pau titular i substitut/a del municipi de Porreres

    Número de registre 12184 - Pàgina 48259

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Bosa de feina de tècnic-informàtic de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 12121 - Pàgines 48260-48272