Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 583950
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 24 de novembre de 2021 per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d´Urgències de l’Hospital Comarcal d’Inca

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents i fonaments de dret

1. La Resolució de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 20 d' octubre de 2021 per la qual es convoca, pel procediment de lliure designació, el lloc de Supervisor/a de la Unitat d' Urgències de l'Hospital Comarcal d'Inca (BOIB núm. 145 de 23/10/2021).

2. S'han presentat la Sra. Rocio Puentes Mingorance i el Sr. Javier López Rodríguez.

3. De conformitat amb el Real Decret Llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les Institucions Sanitàries de la Seguretat Social; i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 31 de 04/03/2021 i modificació BOIB núm. 39 de 20/03/2021), dict la següent,

Resolució

1. Adjudicar el lloc de treball de Supervisor/a de la Unitat d' Urgències  de l'Hospital Comarcal d'Inca al Sr. Javier López Rodríguez  amb DNI:44433359G , atès que compleix els requisits exigits en la convocatòria i acredita una formació i una experiència adequades i idònies per a ocupar-lo.

2. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. La data d'efectes d'aquest nomenament serà des de l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

  

Inca,  24 de novembre de 2021

La directora gerent de l'Hospital Comarcal  d'Inca

Per delegació de la consellera de Salut

(BOIB núm. 31 04/03/2021, 39 20/03/2021)

Soledad Gallardo Bonet