Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 589572
Nomenament de personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la següent Resolució de Batlia número 649/2021, de 26 de novembre:

“Vista la conveniència d'encomanar a personal de confiança les tasques de coordinador de comunicació, amb especial incidència a la implantació en xarxes socials.

Vist l'establert als articles 12 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; 104 i 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 176 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, per la qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

RESOLC:

Primer. Nomenar la senyora Marina Velasco Puigròs, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de confiança i assessorament especial de coordinadora de comunicació, amb una jornada de 3,5 hores diàries i retribució bruta anual de 12.353,46 euros.

Segon. El nomenat podrà ser cessat o separat lliurement per l'Alcaldia en qualsevol moment del mandat de l'actual corporació. En qualsevol cas, aquest personal eventual cessarà automàticament en tot cas quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de l'autoritat a la qual prestin la seva funció de confiança o assessorament.

Tercer. Notificar aquest nomenament a la interessada perquè en el termini de 5 dies prengui possessió del càrrec.

Quart. Fer públic aquest nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb especificació del lloc, règim de retribucions i dedicació.

Cinquè. Donar compte al Ple en la primera sessió que celebri.”

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents:  

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats de lo contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació.

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de l'endemà  de la data de presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat.

Tot això, sense perjudici de la interposició d'altres recursos o accions que considereu procedents.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 1 de desembre de 2021

El batle Pep Jaume Umbert