Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 583332
Decret de la presidència del Consell Insular de Menorca núm. 2021/353 de 25 de novembre de 2021, de nomenament de personal eventual (Exp. 0344-2021-3)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió extraordinària de 22 de juliol de 2019 i fent ús de la facultat establerta a l'article 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i a l'article 18 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca (ROCIM), acordà la creació dels llocs de treball a cobrir amb personal de caràcter eventual entre els quals hi ha els d'administratius/ves grups polítics.

D'acord amb l'establert a l'article 104.2 de la LRBRL, el nomenament i cessament del personal eventual és lliure i correspon a la presidència de la corporació.

Vist l'escrit presentat per la portaveu del Grup Unides Podem, amb registre d'entrada núm. GE/029304/2021 de data 24 de novembre de 2021, pel que fa a la proposta de personal eventual a disposició dels diferents grups de conformitat amb el previst a l'article 109 lletra e) del reglament orgànic d'aquesta corporació.

RESOLC

PRIMER. Nomenar com a personal eventual el senyor DAVID DÍEZ MAESTRE com a administratiu del grup Unides Podem, a 3/4 de jornada, amb efectes de dia 1 de desembre de 2021, amb una retribució bruta anual de 20.069,56 euros i amb les tasques de tramitació i gestió administrativa, com ara recepció i despatx de la correspondència dirigida al grup polític o als consellers que l'integren, tramitació de documents, organització de fitxer i arxius, preparació i tramitació d'escrits del grup i resta de tasques administratives necessàries per al bon funcionament del grup i de suport administratiu als conseller que l'integren.

SEGON. Disposar la publicació de la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de conformitat amb l'establert a l'article 104.3 de la LRBRL i notificar-ho a les persones interessades.

 

Maó, 25 de novembre de 2021

Per delegació de la presidenta La secretària Rosa Salord Oleo (Decret 427/2019, d'11 de juliol) (BOIB núm. 97 de 16-7-2019)