Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 585193
Correcció d’errates advertides en la publicació del Decret d'aprovació de les bases de la convocatòria per cobrir, mitjançant el sistema de comisió de serveis ordinària voluntària, un lloc de treball de Tècnic/a de Gestió de Recaptació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 164, de 27 de novembre de 2021 (edicte núm. 12009), s'ha detectat una errata a les versions catalana i castellana, consistents en la no indicació de la titulació exigida en la base 4 - Requisits de les persones aspirants

Allà on diu “S'hi pot presentar tot el personal funcionari de carrera al servei de qualsevol administració local que es trobi en la situació administrativa de servei actiu i que acompleixi els requisits establerts pel que fa a la pertinença a l'escala, grup i els requisits que hi figuren al punt 1 d'aquestes bases.”

ha de dir “S'hi pot presentar tot el personal funcionari de carrera al servei de qualsevol administració local que es trobi en la situació administrativa de servei actiu i que acompleixi els requisits establerts pel que fa a la pertinença a l'escala, grup i els requisits que hi figuren al punt 1 d'aquestes bases. La titulació exigida és Grau en Dret o equivalent o Grau en Economia o equivalent.

Per això, d'acord amb els articles 19.2 i 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Rectificar l'errata advertida en la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de les versions catalana i castellana de l'edicte 12009/2021, en el sentit expressat en la motivació d'aquesta resolució.

Aquesta rectificació no altera la data límit de presentació d'instàncies.

 

Calvià, 29 de novembre de 2021

El president de l'Oficina Municipal de Tributs Marcos Pecos Quintans