Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 588624
Nomenament de tinents de batle

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa pública la següent Resolució de Batlia número 646/2021, de 26 de novembre:

“En virtut del que disposen els articles 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases del règim local així com els articles 46 i 47 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

RESOLC:

Primer. Nomenar tinents de batle els regidors següents:

Primer tinent de batle: Sra. Antònia Bauzà Lliteras (GISCa).

Segon tinent de batle: Sra. Dolors Sánchez Márquez (MËS per Sant Llorenç).

Tercer tinent de batle: Sr. Onofre Garcia Prohens (el PI).

Quart tinent de batle: Mateu Puigròs Sureda (GISCa).

Segon. Correspon als nomenats, per l'ordre designat, substituir-me en la totalitat de les meves funcions, en els casos d'absència, malaltia o impediment que m'impossibiliti per a l'exercici de les meves atribucions, i en els supòsits de vacant fins que en prengui possessió el nou batle.

Tercer. Notificar la present resolució als interessats, publicar-la al BOIB, al Portal de Transparència de la pàgina web municipal i donar-ne compte al Ple de la corporació en la primera sessió que aquest celebri.”

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar alternativament els recursos següents: 

a) El recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l'acte en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

b) Directament, el recurs contenciós administratiu davant els jutjats de lo contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la recepció d'aquesta notificació. 

Si optau per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podeu interposar recurs contenciós administratiu fins que es resolgui aquell expressament o se n'hagi produït la desestimació per silenci, que es produirà pel transcurs d'un mes des de l'endemà  de la data de presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat. 

Tot això, sense perjudici de la interposició d'altres recursos o accions que considereu procedents.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 30 de novembre de 2021

El batle

Pep Jaume Umbert