Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 588617
Llista aprovats amb plaça i proposta nomenament com a personal funcionari en pràctiques del procediment selectiu per proveir com a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, 12 places de policia local vacants pel sistema d'oposició lliure

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Tribunal Qualificador de les proves selectives per a la provisió de 14 places de Policia Local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l'Ajuntament d'Eivissa, vistes les puntuacions obtingudes, acorda, per unanimitat proposar a la presidència d'aquesta Corporació, la següent llista d'aprovats amb plaça i el nomenament com a personal funcionari en pràctiques a les següents persones:

NÚM

DNI

Primera prova

Segona prova

Tercera prova

Quarta prova

Mitjana aritmètica

1

15453462S

36,50

14,8

APTE

APTE

25,65

2

46954515S

34,50

15,8

APTE

APTE

25,15

3

46953588P

33,40

16,7

APTE

APTE

25,05

4

46955510K

33,20

14,4

APTE

APTE

23,80

5

43174476A

33,00

14

APTE

APTE

23,50

6

53092527V

35,40

10,9

APTE

APTE

23,15

7

46950176T

33,90

12

APTE

APTE

22,95

8

49419623Y

31,60

14

APTE

APTE

22,80

9

47252767A

31,10

12,8

APTE

APTE

21,95

10

47254256C

30,40

13,4

APTE

APTE

21,90

11

46951545N

29,10

11

APTE

APTE

20,05

12

47255517Q

27,90

10,1

APTE

APTE

19,00

Una vegada publicada la llista d'aprovats amb plaça i que han de ser nomenats personal funcionari en pràctiques, en el tauler d'anuncis de la seu electrònica municipal, en la web municipal i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, les persones aspirants proposades disposaran d'un termini de deu dies naturals des de la data de publicació per presentar els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix a la convocatòria a través del tràmit disponible en la seu electrònica (https://eivissa.sedelectronica.es - Recursos Humans - Aportació documentació procés selectiu 12 places Policia Local).

S'adverteix que l'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que les persones proposades no compleixen els requisits exigits en la convocatòria, suposarà la pèrdua del drets a ser nomenades funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

Enfront a aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant l'Alcaldia-Presidència de la Corporació, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta acta, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, a data de la signatura electrònica (30 de novembre de 2021)

El secretari del Tribunal

Antonio Pérez Barrios