Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 584963
Nomenament del consell escolar de l’Escola Infantil de 1r. cicle (0-3 anys) Es Nieró, curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. 1240/2021)

Atesa la composició del consell escolar que determina l'article 3,2 del reglament intern de l'escola infantil, modificat per acord del ple de l'ajuntament de 30 de novembre de 2017 (BOIB núm. 18, de 08.01.2018).

Informats que hem estat dels resultats de les eleccions i designacions.

En exercici de l'atribució que li confereix l'article 3,2 del reglament, el ple de l'ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de novembre de 2021 ha acordat:

Nomenar com a membres del consell escolar de l'Escola Infantil de 1r. cicle (0-3 anys) “Es Nieró”, curs 2021-2022, les següents persones:

- Gabriel Alexandre Ferrer Isern, regidor delegat d'educació i infància, que actuarà com a president.

- Antònia Riera Fonollar, coordinadora del centre

- Francisca Vidal Curient, elegida per les educadores del centre, que actuarà de secretària.

- Caterina Isern Bestard, elegida pels pares i mares.

- Cristina Gavilán Cabello, designada per l'Associació de pares i mares del CEIP Pere Rosselló i Oliver de l'EI Es Nieró.

El que fem públic per a general coneixement.

Recursos.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la notificació o publicació.

b) El recurs de reposició potestatiu davant el ple de l'ajuntament, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la notificació o publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  

Alaró, 29 de novembre de 2021

El batle

Llorenç Perelló Rosselló