Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE SANT LLUIS

Núm. 583343
Modificació Tinents/es de Batlia i membres de la Junta de Govern Local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic per a general coneixement que en data 26.11.2021 la Batlessa de l'Ajuntament de Sant Lluís ha dictat la següent Resolució de Batlia:

“Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 622, de 20.06.2019, es van nomenar els regidors/es que havien de formar part de la Junta de Govern Local, i al mateix temps, es procedí al nomenament dels Tinents/es de Batlia.

En el Ple del passat mes d'octubre es va fer efectiva la dimissió del segon Tinent de Batlia, Ramón Herraiz Eisman, i en el Ple celebrat el 24 de novembre va prendre possessió del càrrec de regidora la Sra. Silvia Pérez de la Vega. Aquesta situació comporta la conveniència de designar la regidora com a integrant de la Junta de Govern Local i com a Tinenta de Batlia, reestructurant l'ordre dels Tinents de Batlia.

De conformitat al previst als articles 20 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de règim local, i els articles 22 i 23 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, Municipal i de règim local de les Illes Balears,

 RESOLC

Primer.- Deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ramón Herráiz Eisman com a membre de la Junta de Govern Local i com a segon Tinent de Batlia, nomenaments efectuats mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 622, de 20.06.2019.

Segon.- Deixar sense efecte el nomenament de la regidora Débora Marqués Fluxà com a quarta Tinenta de Batlia, nomenament efectuat mitjançant Resolucíó d'Alcaldia núm. 622, de 20.06.219.

Tercer.- Nomenar membre de la Junta de Govern Local a la Sra. Silvia Pérez de la Vega.

Quart.- Nomenar Tinentes de Batlia als següents membres de la Junta de Govern Local:

- Sra. Débora Marqués Fluxa, segona Tinenta de Batlia - Sra. Silivia Pérez de la Vega, quarta Tinenta de Batlia

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Marqués Fluxà i a la Sra. Pérez de la Vega.

Sisè.- Donar compte d'aquests nomenaments al Ple de l'Ajuntament.

Setè.- Publicar l'acord anterior en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

 

Signat a Sant Lluís en la data que consta en la signatura electrònica (29 de novembre de 2021)

La batlessa M. Carolina Marquès Portella