Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 583959
Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca de 25 de novembre de 2021 per la qual s’aprova la llista definitiva d’admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal d’ una plaça de Fea de Psiquiatria de l’Hospital Comarcal d’Inca (BOIB núm. 148 de 28/10/2021) i s’adjudica la plaça

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.Resolució  de la directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca de 25 d'octubre de 2021, per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça de Fea de Psiquiatria de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Comarcal d'Inca (BOIB núm. 148 de 28/10/2021).

2.Una vegada finalitzat el procés selectiu, amb data 24 de novembre de 2021, la Comissió de Selecció ja que només s´ha presentat una persona ,acorda la llista definitiva dels aspirants  d' admesos i exclosos amb les puntuacions obtingudes corresponents a la convocatòria del procediment de  promoció interna temporal d´una plaça de Fea de Psiquiatria  de l' Hospital Comarcal d'Inca.

En virtut de les consideracions anteriors i d'acord amb la Resolució de la consellera de Salut de 13 de gener de 2016 (BOIB núm. 10 de 21 de gener), per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears, (BOIB NÚM 31 04/03/2021 i modificació BOIB núm 39 20/03/2021) de delegació de firma de la convocatòria, tramitació i resolució de la promoció interna temporal del personal estatutari fix del Servei de Salut, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la llista definitiva d' admesos i exclosos corresponents a la convocatòria del procediment de promoció interna temporal, d´una plaça Fea de Psiquiatria  de l'Hospital Comarcal d'Inca.

2. Adjudicar la plaça al Sr. Pablo Tobajas Ruber amb DNI:431649990Q.

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes a comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver rebut la notificació de la resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Inca, 25 de novembre de 2021

La directora gerent de l'Hospital Comarcal d'Inca

 (BOIB núm. 31/2021 i 39/2021)

Soledad Gallardo Bonet