Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 589184
Convocatòria pública per a l'elecció del càrrec de jutge o jutgessa de pau titular i substitut/a del municipi de Porreres

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau s'anuncia la convocatòria pública per a l'elecció pel Ple de Corporació del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau titular i substitut/a del municipi de Porreres. Els requisits exigibles per optar a l'elecció d'aquests càrrecs són els següents:

  1. Tenir nacionalitat espanyola.

  2. Ser major d'edat.

  3. No estar impedit física o psíquicament per a la funció judicial.

  4. No haver estat condemnat per delicte dolós a no ser que ja s'hagi obtingut la rehabilitació.

  5. No haver estat processat o inculpat per delicte dolós a no ser que ja hagin estat absolts o s'hagi dictat l'actuació de sobreseïment.

  6. Residir en aquest terme municipal.

  7. Gaudir de l'exercici ple dels drets civils.

  8. No estar sotmès en cap causa d'incapacitat o incompatibilitat.

Les sol·licituds, fent constar que reuneixen les condicions de capacitat i de compatibilitat, es dirigiran a la batlia de l'Ajuntament i es presentaran en el Registre d'entrada o bé mitjançant el procediment que regula l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de quinze dies hàbils comptats a partir de l'endemà que es publiqui aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears. Juntament amb la sol•licitud s'ha de presentar fotocòpia del DNI degudament autenticada, declaració responsable de la persona interessada de reunir tots els requisits establerts per la legislació vigent i una relació de mèrits que estimin pertinents.

 

Porreres, 1 de desembre de 2021

La batlessa

Francisca Mora Veny