Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 589485
Convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local del Consell Insular de Formentera mitjançant el procediment ordinari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Comissió de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió celebrada de caràcter Ordinari de 26 de novembre de 2021, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 3 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA DE POLICIA LOCAL DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA MITJANÇANT EL PROCEDIMENT ORDINARI.

PRIMERA.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA, PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I NORMATIVA.

La present convocatòria té per objecte regular el procés selectiu per a proveir, com a personal funcionari de carrera, 3 places de la categoria de policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2021, pel sistema d'accés de torn lliure i procediment de selecció d'oposició. Aquestes places corresponen a l'escala d'Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, del Consell Insular de Formentera.

S'aplicaran a aquestes proves selectives les presents bases; la Llei 4/2013,de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, amb la modificació efectuada per la Llei 11/2017, de 20 de desembre i el Decret llei 6/2021 de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; el Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears; Decret 11/2017,de 24 de març,d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, i la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també la resta de disposicions legals aplicables a la policia local.

Les bases d'aquesta convocatòria s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). En el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)s'ha de publicar l'anunci de la convocatòria que ha de dur la denominació de l'escala i la categoria de les places convocades, el nombre de places, l'ajuntament que els convoca, el sistema d'accés, el procediment selectiu, els mitjans d'impugnació i la data i número del BOIB en què s'han publicat les bases.

SEGONA.

REQUISITS DELS ASPIRANTS.

Per ser admeses en aquestes proves selectives, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant tot el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir devuit anys complits.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l'annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d'abril.

e) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h)Comprometre's a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

j) Haver abonat la taxa per drets d'examen.

 

TERCERA.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS.

3.1. Participants.

3.1.1. Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud i s'han de presentar al Registre General del Consell Insular de Formentera, dins del termini de 20 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i s'han d'adreçar a la Presidència de la Corporació. També poden presentar-se per les altres formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Les instàncies que no es presentin al Registre General del Consell Insular de Formentera i es presentin per les altres formes previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, no seran admeses encara que consti que es lliuraren abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que es remeti a la Conselleria de Recursos Humans per correu electrònic a l'adreça electrònica convocatories@conselldeformentera.cat, la justificació de la data de remissió de la sol·licitud en el mateix dia que s'envia.

En cas de presentació d'instàncies a les oficines de Correus, s'han de lliurar a aquestes dependències, abans de la finalització del termini de presentació d'instàncies, en sobre obert, per ser datades i segellades pel funcionari de Correus. Només així s'entendrà que van tenir la seva entrada el dia de la seva presentació a Correus i per tant podrà ser admès a la convocatòria.

La no presentació de sol·licituds en temps i forma determina la no admissió de la persona aspirant en el procés selectiu.

3.1.2. El model normalitzat de sol·licituds, que s'adjunta com a Annex IV, es trobarà gratuïtament a disposició de les persones interessades al Registre General d'Entrada i a la pàgina web d'aquest Consell (www.consellinsulardeformentera.cat), a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

3.1.3. A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar al model normalitzat de sol·licituds, les persones interessades han d'adjuntar la documentació que s'assenyala a continuació:

a) Declaració responsable que la persona aspirant compleix els requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

b) Acreditació d'haver abonat la taxa per drets d'examen. La manca de justificació del pagament de la taxa indicada determina l'exclusió de l'aspirant. Aquest pagament no substitueix, en cap cas, el tràmit de presentar la sol·licitud en el termini i en la forma prevista.

c) Declaració, si s'escau, de tenir el certificat de superació de les proves d'aptitud física de l'EBAP en vigor, a l'efecte de restar exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu, en els termes que s'estableixen en la Disposició Transitòria primera del Decret Llei 6/2021.

d) Original o copia del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de la seva renovació. No cal presentar-lo si la persona aspirant no s'oposa a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

L'Administració pot requerir de la persona sol·licitant l'aportació formal de la documentació substituïda per la declaració responsable en qualsevol fase del procediment selectiu.

El fet de constar a la llista de persones admeses no implica el reconeixement que es compleixen els requisits a les persones interessades per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals que s'indiquen a la base segona, amb caràcter previ al seu nomenament.

3.2. Drets d'examen.

Els drets d'examen, conforme a l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció del personal d'aquest Consell per a aquesta convocatòria, són de 24 euros, el pagament es podrà realitzar amb la carta de pagament generada amb la sol·licitud a traves del següent link: https://ovac.conselldeformentera.cat/ovac/catala/tramites/44188f914e2e4e6f88f5a888d81d3e20.asp?&procedencia=cmbIdioma, als caixers automàtics o a les webs de caixabank (línia oberta) o banc Sabadell (BS online), per a les persones que disposin de certificat digital.

Per a les persones aspirants que no disposin de certificat digital i presentin les seves sol·licituds a altres administracions, hauran de sol·licitar la carta de pagament al correu electrònic convocatories@conselldeformentera.cat, adjuntant el justificant del registre d'entrada fet a l'altre administració, i disposaran d'un dia hàbil per fer efectiu el pagament.

De conformitat amb la Llei 40/2003, article 12.1 c), les famílies nombroses tendran un descompte del 50% sobre aquesta taxa.

El pagament dels drets d'examen no suposa en cap cas el tràmit de presentació de la sol·licitud a l'Administració dins del termini establert.

No procedeix la devolució de l'import íntegre satisfet en concepte de taxa per drets d'examen, en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causes imputables a les persones interessades. Això no obstant, es tornarà la taxa quan, per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat tècnica i/o administrativa que constitueixen el fet imposable de la taxa no es realitzi.

3.3. Les persones aspirants han de conservar una còpia segellada i registrada de la seua sol·licitud, per si li fos requerida en qualsevol moment de la realització de les proves selectives.

3.4. La presentació de la instància implica, als efectes de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, el consentiment dels afectats perquè l'àrea de Recursos Humans l'utilitzi per a la seua gestió, i és obligatòria la seua formalització. Es disposa, en tot cas, dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en la legislació vigent i és responsable del fitxer del Consell Insular de Formentera.

3.5. Tota la documentació que es presenta en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la corresponent traducció jurada a la llengua catalana o a la castellana.

3.6. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de Caràcter Personal.

3.7. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a l'efecte de notificacions, i serà responsabilitat exclusiva de les persones candidates tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

QUARTA.

ADMISSIÓ I EXCLUSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS.

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim de 10 dies hàbils, es publicarà en el tauler d'anuncis del Consell Insular de Formentera i a la pàgina webwww.consellinsulardeformentera.catuna resolució de presidència per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, amb indicació de la causa d'exclusió. En aquesta resolució, haurà de constar la data, l'hora i el lloc en que es durà a terme els exercicis de la fase d'oposició amb indicació de si s'han de dur a terme en una o més sessions, i amb l'interval mínim entre exercici i exercici.

Als efectes de l'establert a la present base, s'entenen com a causes d'exclusió no esmenables:

- La realització del pagament de la taxa fora del termini de presentació d'instàncies.

- La presentació de la sol·licitud fora de termini.

- La falta d'acompliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació d'instàncies.

- Qualsevol altre que resulti de la normativa aplicable o del previst a les bases específiques d'aquesta convocatòria.

En tot cas, amb la finalitat d'evitar errades i, si se'n produeixen, possibilitar-ne l'esmena dins el termini establert i en la forma escaient, les persones interessades han de comprovar no només que no figuren en la relació de persones excloses sinó que, a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

2. Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació esmentada, per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. En el cas que no s'esmenin dins d'aquest termini, les deficiències que hagin motivat la seva exclusió, la sol·licitud es considerarà no presentada.

3. Una vegada finalitzat el termini a què fa referència el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, esdictarà resolució, en el termini màxim de deu dies hàbils, d'aprovació de la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució es farà pública en els mateixos llocs indicats per a la resolució del llistat provisional.

Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional de persones admeses i excloses, i no caldrà tornar-la a publicar.

4.El fet de figurar en la relació de persones admeses no prejutjarà que se'ls reconegui a les persones aspirants la possessió dels requisits exigits per participar en el procés selectiu. Si de la documentació que han de presentar en superar-lo es desprengui que no posseeixen algun dels requisits, perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació.

CINQUENA.

EL TRIBUNAL QUALIFICADOR.

5.1. El Tribunal qualificador quedarà constituït en la forma que determina l'article 60 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, sent necessari, almenys, que un dels membres sigui personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'òrgan de selecció és col·legiat i la composició s'ha d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres.

El personal d'elecció o de lliure designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no poden formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció és sempre a títol individual; no es pot exercir aquesta representació per compte d'altre persona.

5.2. Composició.

La composició del Tribunal ha de ser predominantment tècnica; tots els membres han de tenir titulació igual o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades, i s'ha de respectar el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

El Tribunal qualificador té la consideració d'òrgan dependent de la seva autoritat. La designació nominal dels membres, que ha d'incloure la dels respectius suplents, s'ha de fer per Decret de la Presidència i s'ha de publicar a la pàgina web i al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Consell.

El Tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

  • President o presidenta: designat per el Consell Insular de Formentera convocant entre el personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.
  • Vocals: un vocal proposat per la Direcció General d'Emergències i Interior, competent en matèria de coordinació de policies locals, un altre proposat per l'Escola Balear d'Administració Pública o, si escau, a través de l'Escola de Seguretat Pública de les Illes Balears i un designat per el Consell convocant.
  • Secretari o secretària: designat per el Consell convocant amb veu i vot.

 El Tribunal pot acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu però sense vot.

5.3. Abstenció i recusació.

Els membres del Tribunal han d'abstenir-se d'intervenir, i ho han de notificar a l'autoritat convocant, quan hi concorri alguna de les circumstàncies previstes en l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de què es tracta durant els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

Així mateix, les persones aspirants poden recusar els membres del Tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades al paràgraf anterior, conforme al que preveu l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

5.4. Constitució i actuació.

El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/ària.

Les decisions adoptades pel Tribunal es poden recórrer en les condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El Tribunal continuarà constituït fins que es resolguin les reclamacions plantejades o els dubtes que puguin suscitar el procés selectiu.

Els membres del Tribunal estaran facultats per a resoldre les qüestions que puguin suscitar-se durant la realització de les proves, per a adoptar els acords necessaris que garanteixin el degut ordre en les mateixes, en tot el no previst en les bases de la convocatòria, i per a l'adequada interpretació de les bases.

El Tribunal adoptarà els seus acords per majoria dels membres presents en cada sessió. En cas d'empat, es repetirà la votació fins a una tercera vegada, en la qual, si persisteix l'empat, aquest ho dirimirà el president amb el seu vot. Per a les votacions se seguirà l'ordre establert en el Decret de nomenament dels membres del Tribunal, votant en últim lloc, el president.

El Tribunal ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones aspirants.

5.5. Actes del Tribunal.

El secretari/ària del Tribunal aixecarà acta de totes les seves sessions, tant de constitució com de celebració d'exercicis, com de la correcció i avaluació dels mateixos, així com de la deliberació dels assumptes de la seva competència, on es farà constar també les qualificacions dels exercicis, les incidències i votacions que es produeixin.

Les actes hauran de ser aprovades i subscrites per tots els membres del Tribunal.

Les actes, numerades i rubricades, constituiran l'expedient, que reflectirà el procediment selectiu portat a terme.

Una vegada finalitzat el procediment selectiu, es remetrà pel secretari/ària del Tribunal al departament de Recursos Humans l'expedient, degudament ordenat i foliat, juntament amb tota la documentació de les proves realitzades.

5.6. Als efectes previstos al Reial decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a indemnitzacions per raó de servei, el Tribunal queda classificat amb la categoria de segona.

SISENA.

FASES DEL SISTEMA DE SELECCIÓ.

6.1 El procediment de selecció és el d'oposició.

L'oposició consisteix en la superació de totes les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants que tenen caràcter eliminatori.

La qualificació final de l'oposició ha de ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació i estableix l'ordre final de prelació de les persones aspirants que hagin superat l'oposició.

En cas d'empat, s'ha de resoldre tenint en compte, successivament, els criteris següents:

a) La puntuació total de la segona prova.

b) La puntuació total de la tercera prova.

c) Per ordre alfabètic del primer cognom dels aspirants empatats, iniciant-se l'ordre per la lletra que determini el sorteig anual realitzat per la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública.

Les qualificacions dels exercicis s'han de fer públiques el mateix dia que s'acordin i s'han d'exposar al tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web municipal, i les persones aspirants hi poden presentar per escrit en el registre general del Consell Insular de Formentera, a partir del dia següent, de la finalització de totes les proves, observacions o reclamacions durant el termini de tres dies hàbils, que han de ser resoltes motivadament i expressa pel Tribunal dins el termini dels set dies següents. Als efectes esmentats, s'ha de facilitar la vista dels exercicis als opositors.

6.2. Proves de la fase d'oposició.

Aquesta fase consta de les següents proves de caràcter obligatori i eliminatori. Es necessari superar la prova anterior per poder passar a la següent.

6.2.1. Primera prova: Prova d'aptitud física.

Té per objecte comprovar, entre altres aspectes, les condicions de força, agilitat i resistència de les persones aspirants.

Aquesta prova consisteix en la superació de les proves parcials que es determinen en l'annex I de les presents bases. Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que assenyala l'annex I.

El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de tres de les quatre proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui igual o superior a 3. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui igual o superior a 5; si és inferior a 5, serà de no apte.

Les aspirants que estiguin embarassades o en període de postpart en la data de realització de les proves físiques, la qual cosa impedeix o dificulta la realització d'aquesta prova, i sempre que ho acreditin mitjançant un certificat mèdic, han de posar-ho en coneixement del Tribunal Qualificador, amb caràcter previ a la realització de la prova o l'exercici. En aquest cas duran a terme la resta de les proves.

Si se superen aquestes, la qualificació de la fase d'oposició queda condicionada a la superació de les proves d'aptitud física en la data que el Tribunal determini, una vegada desaparegudes les causes que motivaren l'ajornament. El Tribunal pot establir d'ofici de forma motivada i amb audiència a l'aspirant afectada, una data apropiada per realitzar les proves físiques ajornades.

En tot cas, s'ha de declarar superat el procés selectiu a les persones aspirants amb una puntuació final que no puguin superar les aspirants que s'hagin acollit a aquest dret.

Els certificats d'acreditació de l'aptitud física emesos per l'Escola Balear d'Administració Pública en el marc de procediments convocats, des de l'entrada en vigor del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears, i fins a l'entrada en vigor del Decret Llei 6/2021(11/07/2021)són vàlids per l'exempció de les proves físiques previstes en l'article 168 del Reglament esmentat en qualsevol procés de selecció en què es participi, amb una vigència de dos anys comptadors des del dia de la superació de les proves d'acreditació de l'aptitud física que certifiquin.

6.2.2. Segona prova: Prova de coneixements tipus test.

1.La prova de coneixements tipus test consta de dos exercicis que es realitzaran en una sola sessió:

1r Exercici. Consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. El qüestionari el proposa el Tribunal Qualificador i es designa per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, que estan relacionades amb el programa de temes que figurin en l'annex II de les presents bases. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 punts per superar-la.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la fórmula següent: 

                                                                {A-(E/4)} x 20

                                                    Q = —————————

                                                                         P

 

Q: resultat de la prova.

A:nombre de respostes encertades.

E:nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

El temps per efectuar aquest exercici serà de 90 minuts.

2n. Exercici: Consisteix en un tipus test de coneixements geogràfics, històrics, sociològics i demogràfics del terme municipal i de les ordenances municipals del Consell Insular de Formentera.

La prova consisteix en respondre per escrit 50 preguntes d'un qüestionari amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta, designat per sorteig públic entre 3 alternatives diferents, relacionades amb el contingut del temari que figurin en l'annex III de les presents bases. La duració màxima de la prova serà de 90 minuts. Per accedir a la informació sobre coneixements del terme municipal i de les ordenances municipals es pot consultar el portal web del Consell Insular de Formentera. Aquestes preguntes poden plantejar-se en llengua catalana o castellana.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

Les preguntes no resoltes no s'han de valorar. Les preguntes amb resposta errònia o que presenten més d'una resposta s'han de penalitzar amb un quart del valor assignat a la resposta correcta.

Per qualificar l'exercici s'ha d'aplicar la fórmula següent:

                                                                  {A-(E/4)} x 20

                                                      Q = —————————

                                                                            P

 

Q: resultat de la prova.

A:nombre de respostes encertades.

E:nombre de respostes errònies.

P: nombre de preguntes de l'exercici.

2. En cas que el Tribunal acordi l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes, per haver detectat d'ofici algun error manifest durant la realització de l'exercici o perquè aquest es detecti com a conseqüència de les al·legacions que posteriorment es presentin, s'ajustarà el valor de cada pregunta per tal de conservar la puntuació màxima possible, o també podrà haver preguntes extra, pel cas que alguna s'hagi d'anul·lar, poder fer-les servir, per ordre.

La valoració d'aquesta prova ha de ser el resultat de la suma d'ambdues fases; la puntuació de cada fase suposarà el 50 % de la puntuació total de la prova. No s'han de sumar les dues fases si en una de les dues s'obté una puntuació inferior a 10. Per aprovar aquest exercici és necessari obtenir 20 punts com a mínim.

6.2.3. Tercera prova: Prova de desenvolupament.

Aquesta prova consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en l'annex II de les presents bases. La elecció d'aquests s'ha de fer per sorteig.

La valoració d'aquesta prova és de 0 a 20 punts i cal obtenir un mínim de 10 per superar-la.

El temps per efectuar aquest exercici serà determinat pel Tribunal qualificador, amb un màxim de 180 minuts.

6.2.4. Quarta prova: Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

1. Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds de les persones aspirants amb la finalitat de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de cada categoria, i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat.

Aquesta prova (efectuada per un o varis professionals de la psicologia que actuaran com a assessor/s del Tribunal) haurà de constar de dues parts:

a) La primera consisteix en respondre un o varis tests d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i cal obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'APTE o no APTE, quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'APTE.

b) La segona consisteix en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents segons les funcions de cada categoria i que poden consistir en un o diversos tests. La seva valoració és APTE o NO APTE. Quedaran eliminats els aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

2. En tot cas, les proves i els instruments utilitzats per a l'avaluació han de comptar amb els requisits tècnics de fiabilitat i validesa propis de psicometria.

SETENA.

RELACIÓ D'APROVATS

7.1. Llista d'aprovats.

7.1.1. Conclosa la valoració del procés selectiu, el Tribunal qualificador exposarà al tauler d'anuncis de la seu electrònica i a la pàgina web del Consell Insular de Formentera, una llista provisional de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants per ordre de puntuació assolida i tenint en compte el que disposa el punt 3 de la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, amb indicació de les qualificacions obtingudes en cada un dels apartats, així com del número del document nacional d'identitat.

7.1.2. Totes les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de la publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió de la seva puntuació provisional davant el Tribunal. A aquesta revisió, hi podran assistir acompanyades d'un assessor.

El Tribunal tindrà un termini de set dies per resoldre les reclamacions i, tot seguit, farà pública, al tauler d'anuncis de la seu electrònica, a la web municipal i al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques, per ordre de puntuació, la qual no podrà contenir un nombre d'aprovats superior al de les places vacants objecte d'oferta.

7.2. Proposta.

D'acord amb la citada llista, el Tribunal qualificador elevarà a la Presidència, l'acta de l'última sessió, on s'inclourà la relació d'aprovats i la proposta del corresponent nomenament com a personal funcionari en pràctiques.

En l'acta de l'última sessió, s'inclourà, si escau, la llista de les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició, i que no hagin estat incloses a la llista d'aprovats, als efectes prevists en la base 9.6.

VUITENA.

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Un cop publicada la llista definitiva de persones aprovades en la fase d'oposició amb plaça i que han de ser nomenades com a personal funcionari en pràctiques, al tauler d'anuncis de la seu electrònica, en la web municipal, i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), la Presidència, com a òrgan competent, dictarà una Resolució, que contindrà, entre d'altres aspectes, aquesta llista definitiva, els recursos pertinents que puguin interposar-se contra la mateixa, i també ha de constar que les persones aspirants que hi figurin disposaran d'un termini des de la data de publicació de la mateixa, de vint dies hàbils, per presentar els documents que acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria. L'incompliment d'aquest termini o si de l'examen de la documentació presentada se'n dedueix que els aspirants no compleixen els requisits que s'exigeixen en la convocatòria, suposarà la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris en pràctiques i quedaran sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament.

NOVENA.

PERSONAL FUNCIONARI EN PRÀCTIQUES

9.1. Les persones que superin la fase d'oposició i acreditin que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria, seran nomenades personal funcionari en pràctiques de la categoria de policia local per la presidència del Consell Insular de Formentera, mitjançant Resolució de Presidència.

9.2. El nomenament tendrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació o en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs, des de la data de començament de les pràctiques en el municipi de Formentera.

9.3. En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques un nombre d'aspirants superior al de places convocades.

9.4. Aquesta situació s'ha de mantenir fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si escau, o qualificats com a no aptes.

9.5. El període de pràctiques està integrat per la superació tant del curs de capacitació corresponent a la categoria de Policia Local, com de la fase de pràctiques de dotze mesos en el terme municipal de Formentera, relacionades amb les funcions pròpies d'aquesta categoria, d'acord amb el que preveu l'article 34.3 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

9.6. Si algun aspirant és qualificat com a no apte en la fase de pràctiques, o bé si abandona les pràctiques abans de la seva qualificació o és expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició per ser nomenats personal funcionari en pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar al començament del curs de capacitació immediatament posterior.

9.7. La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DESENA.

CONTINGUT I RETRIBUCIONS DE LES PRÀCTIQUES

10.1. Curs de capacitació

10.1.1. Les persones aspirants nomenades funcionaris en pràctiques hauran de realitzar i superar el curs de capacitació, impartit o homologat per l'Escola Balear d'Administració Pública, a què fa referència l'article 34 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, excepte en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.

10.1.2. Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació de la categoria de policia o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11/2017 i el tenguin degudament actualitzat, resten exemptes de realitzar aquesta fase de les pràctiques.

10.1.3. Les faltes d'assistència no justificades durant la realització del curs de capacitació comportarà la disminució proporcional dels drets econòmics, sense perjudici de la incidència sobre l'avaluació d'aquest.

10.1.4. Els aspirants que no superin el curs de capacitació no podran realitzar el període de pràctiques en el municipi de Formentera i perdrà tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de la presidència.

10.2. Pràctiques en el municipi

10.2.1. Aquest període de pràctiques per a la categoria de policia es realitza una vegada superat el curs de capacitació excepte que la incompatibilitat de dates aconselli repartir-ho en dues etapes.

10.2.2. En tot cas, és necessari haver completat almenys una cinquena part del curs de capacitació per poder executar la primera etapa de pràctiques.

10.2.3. La fase de pràctiques al municipi amb el contingut que determini el Consell Insular de Formentera, tindrà una durada de dotze mesos.

10.2.4.La metodologia d'execució i la supervisió s'ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les distintes categories de policia local (BOIB, núm. 188 de 31 d'octubre de 2020).

L' avaluació de les pràctiques es durà a terme segons el que estableixen els articles del 180 al 182 del Decret 40/2019 i la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020.

10.3. Retribució de les pràctiques

Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

ONZENA.

FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

El Tribunal qualificador elevarà a la Presidenta del Consell Insular de Formentera la llista definitiva de les persones aspirants declarats aptes o no aptes, qui resoldrà i n'ordenarà la publicació en el termini de 15 dies hàbils en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La resolució esmentada, que exhaureix la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix l'article 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

DOTZENA.

INCIDÈNCIES

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes, discrepàncies, peticions i suggeriments que s'originin durant el desenvolupament del procés de selecció, i adoptar els acords necessaris per al bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

TRETZENA.

IMPUGNACIÓ I REVOCACIÓ

13.1. Contra aquestes bases, les convocatòries, les llistes definitives de persones admeses i excloses, esmenades les deficiències que les persones excloses presentin, els nomenaments com a funcionaris/àries en pràctiques, les resolucions per les quals es declara no superat el període de pràctiques, i els nomenaments com a funcionaris/àries de carrera, es podrà interposar, en via administrativa, recurs de reposició, amb caràcter potestatiu i previ al recurs contenciós-administratiu, davant la Presidència, en un termini d'un mes a partir de la publicació. En via judicial, es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional, dins el termini de dos mesos a partir del dia següent a la seva publicació, o, en cas de que s'hagi fet ús del recurs de reposició, dins el termini de dos mesos a partir del dia següent a la notificació de la resolució, si fos expressa, o a partir del dia següent al venciment del termini que per a resoldre el de reposició (un mes) te l'Administració, si no es produeix i notifica la resolució.

13.2. Contra els actes de tràmit del tribunal que decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés selectiu, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Presidència del Consell de Formentera, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació, exposició en el tauler d'anuncis o notificació individual.

Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés selectiu, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés selectiu.

13.3. En qualsevol moment, sempre abans de la presentació de les sol·licituds per les persones aspirants, la Presidència podrà modificar o deixar sense efecte la convocatòria mitjançant l'adopció de la resolució corresponent.

En els restants supòsits, per a l'anul·lació o la revisió d'ofici dels acords aprovatoris de les convocatòries, s'estarà al que preveuen els articles 106 i 107 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CATORZENA.

PUBLICACIÓ I ORDRE DE PRELACIÓ

14.1. L'aprovació d'aquestes bases es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB).

A més, l'anunci de la convocatòria haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

14.2. En cas de contradicció o dubta interpretativa en relació amb la versió d'aquestes bases en llengua castellana, prevaldrà la versió en llengua catalana.

14.3. Les presents bases estaran a la disposició de les persones interessades en eltauler d'anuncis de la seu electrònica i en la web municipal (www.consellinsulardeformentera.cat).

14.4. Tots els anuncis relatius al desenvolupament del procés selectiu que s'hagin de publicar en el tauler d'anuncis de la seu electrònica, es publicaran també simultàniament a efectes complementaris a la pagina web municipal, tenint en compte que la versió jurídicament vàlida així com per a la determinació de l'inici del còmput de terminis, és la versió que es publica en el tauler d'anuncis de la seu electrònica.

QUINZENA.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

15.1. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, l'aspirant dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

15.2. Els aspirants quedaran vinculats a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figurin en la mateixa es consideraran vàlids a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva dels candidats tant els errors descriptius, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

15.3. En cas que sigui necessari, algunes dades personals podran ser publicades al BOIB, tauler d'edictes del Consell Insular de Formentera i el portal web d'aquesta institució (www.consellinsulardeformentera.cat), d'acord amb el que disposen les bases de la present convocatòria i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

15.4. Es fa constar que, en el cas que la persona interessada hagi posat en coneixement del Consell dades de salut, n'autoritza expressament el tractament per al compliment de les finalitats anteriorment exposades.

15.5. Les persones interessades poden, si escau, exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada del Consell de Formentera.

 La qual cosa es publica, per a general coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, 30 de novembre de 2021

La presidenta

Ana Juan Torres

  

 

ANNEX I

Barem de puntuació de les proves físiques per ingressar en les diverses categories de la policia local de les Illes Balears.

1. Prova d'aptitud física

Té com a finalitat comprovar, entre altres condicions, la força, l'agilitat, la rapidesa i la resistència de la persona aspirant. Consisteix a superar, amb una nota de 5 o superior, les proves físiques que s'indiquen, d'acord amb els barems i els criteris que s'estableixen per edat i sexe. Les proves físiques s'han de superar globalment, d'acord amb el barem i els mèrits que s'assenyalin. El resultat global d'aquesta prova s'ha d'atorgar sempre que l'aspirant hagi superat un mínim de 3 de les proves parcials amb una nota mínima de 5 o superior i que, en l'altra prova parcial, la nota sigui 3 o superior. La nota mitjana d'apte s'ha d'atorgar sempre que el resultat sigui 5 o superior; si és inferior a 5, ha de ser de no apte.

2. Proves que s'han de fer:

Les proves físiques per a policies locals i altres escales de les Illes Balears s'han de dur a terme en un mateix dia en l'ordre següent:

1. Circuit d'agilitat i flexibilitat.

2. Força flexora de les extremitats superiors.

3. Resistència 1.000 m.

4. Aptitud en el medi aquàtic.

Força flexora de les extremitats superiors

Objectiu de la prova

Valorar la força relativa de les extremitats superiors i la capacitat d'elevar el pes corporal, mitjançant la flexió de les extremitats superiors, depenent de dues variables: la força flexora dels braços i el pes corporal de l'aspirant.

a)Posició inicial i execució (homes)

L'aspirant ha d'estar agafat a la barra horitzontal amb les dues mans, separades al màxim per l'amplada de les espatlles, i mirant endavant. Els braços han d'estar completament estirats i l'aspirant ha d'estar en suspensió total sense tocar en terra amb els peus.

En sentir el senyal, l'aspirant ha de fer el nombre màxim possible de flexions de braços, sense límit de temps, llevat que el jutge li indiqui que ha d'abandonar la prova. Es comptabilitza una flexió de braços sempre que l'aspirant hagi fet el recorregut complet, és a dir, des de la suspensió total amb els braços estirats fins a la flexió total de braços de manera que la barbeta de l'aspirant superi en altura la barra de subjecció sense tocar-la.

La prova es considera acabada quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge, o quan amolli la barra i toqui en terra amb els peus.

b) Posició inicial i execució (dones)

L'aspirant s'ha de situar en posició de suspensió, amb els braços flexionats, agafada a la barra horitzontal sense tocar en terra. Els palmells de les mans han de mirar cap al cos; les cames han d'estar totalment estirades i juntes, i la barbeta per damunt la barra horitzontal sense tocar-la.

L'aspirant s'ha de mantenir en suspensió com més temps millor en la posició inicial descrita en el paràgraf anterior.

Es considera acabada la prova quan l'aspirant cometi alguna infracció segons el parer del jutge; quan amolli la barra, o quan la barbeta quedi paral·lela o per davall la barra horitzontal.

c) Normes

─No es permet cap mena de balanceig del cos.

─No es permet la flexió de les extremitats inferiors.

─No es permet l'ajuda amb moviments de peus o cames.

─No es permet creuar els peus ni les cames.

─Només es permet un intent per aspirant.

Estan prohibits els guants i altres complements similars. Tampoc no es permeten productes de fixació a la barra i a les mans.

d) Avaluació (homes)

El jutge donarà l'ordre d'inici, i l'aspirant ha de dur a terme l'exercici complet descrit. Es comptabilitza el nombre exacte de repeticions correctes.

e) Avaluació (dones) 

El jutge donarà l'ordre d'inici, i l'aspirant començarà a ser cronometrada en el temps màxim que es mantengui amb els braços flexionats i amb les cames completament estirades, sense tocar la barra fixa horitzontal amb la barbeta.

Força flexora de les extremitats superiors homes (repeticions)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>=17

>=14

>=11

>=8

9

15 - 16

13

9 -10

7

8

13 - 14

11 - 12

7 - 8

6

7

11 - 12

9 - 10

6

5

6

9 - 10

7 - 8

5

4

5

7 - 8

5 - 6

4

3

4

5 - 6

4

3

2

3

4

3

2

1

Eliminat

<=3

<=2

<=1

0

 

Força flexora de les extremitats superiors dones (temps x segons)

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

>= 1'21”

>= 1'06”

>= 51”

>= 36”

9

1'11” - 1'20”

1'01” - 1'05”

46” - 50”

31” - 35”

8

1'06” - 1'10”

56” - 1'00”

41” - 45”

26” - 30”

7

1'01” - 1'05”

51” - 55”

36” - 40”

21” – 25”

6

56” - 60”

46” - 50”

31” - 35”

16” - 20”

5

51” - 55”

45”

30”

15”

4

45” - 50”

40” - 44”

25” - 29”

11” - 14”

3

40” - 44”

32” - 39”

20” - 24”

6” - 10”

Eliminada

<= 39”

<=31”

<=19”

<=5”

 

Test d'agilitat

Objectiu de la prova

Mesurar l'agilitat en moviment de l'aspirant (Agilitat = Velocitat + Coordinació). Aquesta dada s'obté mesurant la capacitat per dur a terme en el mínim temps possible una sèrie d'habilitats i desplaçaments.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense trepitjar-la.

b) Circuit 

S'ha de dur a terme en una zona totalment llisa i plana de 8 m x 4 m, dotada dels elements següents:

—2 suports de 3 cm d'amplada.

—6 piques d'1,60 m d'alçada amb banderoles o 2 tanques d'atletisme, regulades a 0,72 m d'altura des del nivell del terra i situades a 6 m una de l'altra i en línia recta.

c) Execució

El jutge dirà, deixant un interval de 2 segons: «Preparat/ada…, llest/a…» i tocarà el xiulet, moment en què l'aspirant ha de fer el recorregut fixat a la màxima velocitat que pugui. Ha de seguir les indicacions cap al punt oposat al de la sortida; ha d'esquivar les piques; s'ha d'introduir (envoltar) en la segona tanca per davall, i ha de sobrepassar les dues tanques de salt per damunt.

d) Normes:

─No es permet cap mena de balanceig previ.

─Es tenen dues oportunitats per fer la prova. Han de transcórrer com a mínim 30 segons entre una repetició i la següent i s'ha de comptabilitzar el millor temps obtingut dels dos intents duits a terme. Un intent nul restarà una oportunitat; dos intents nuls desqualifiquen l'aspirant.

─No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

e) Recorreguts nuls:

—Si l'aspirant no supera un obstacle, l'intent s'ha de considerar nul.

—L'intent també es considerarà nul quan l'aspirant modifiqui el recorregut assenyalat o quan tomi o desplaci alguna barra o tanca.

 

 

Test d'agilitat homes

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 9,2”

<= 11,5”

<= 12,6”

< = 14,9”

9

9,3” - 9,8”

11,6” - 11,7”

12,7” - 12,9”

15,0” - 15,4”

8

9,9” - 10,3”

11,8” - 11,9”

13,0” - 13,2”

15,5” - 15,8”

7

10,4” - 10,7”

12,0” - 12,1”

13,3” - 13,5”

15,9” - 16,1”

6

10,8” - 11,1”

12,2” - 12,4”

13,6” - 13,8”

16,2” - 16,4”

5

11,2” - 11,5”

12,5” - 12,7”

13,9” - 14,0”

16,5” - 17,0”

4

11,6” - 11,9”

12,8” - 13,5”

14,1” - 14,5”

17,1” - 17,5”

3

12,0” - 12,5”

13,6” - 14,0”

14,6” - 15,1”

17,6” - 17,9”

Eliminat

>= 12,6”

>= 14,1”

>= 15,2”

>= 18,0”

  

Test d'agilitat dones

Puntuació

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 10,5”

<= 12,7”

<= 14,9”

<= 17,9”

9

10,6” - 11,1”

12,8” - 13,0”

15,0” - 15,4”

18,0” - 18,4”

8

11,2” - 11,6”

13,1” - 13,3”

15,5” - 15,8”

18,5” - 18,8”

7

11,7” - 11,9”

13,4” - 13,6”

15,9” - 16,1”

18,9” - 19,1”

6

12,0” - 12,2”

13,7” - 13,9”

16,2” - 16,4”

19,2” - 19,5”

5

12,3” - 12,8”

14,0” - 14,5”

16,5” – 17,0”

19,6” - 20,0”

4

12,9” - 13,5”

14,6” - 14,9”

17,1” - 17,5”

20,1” - 20,5”

3

13,6” - 14,0”

15,0” - 15,6”

17,6” - 17,9”

20,6” - 20,9”

Eliminada

>= 14,1”

>= 15,7”

>=18,0”

>=21,0”

 Prova de natació de 50 m

​​​​​​​ Objectiu de la prova

Desenvolupament global de l'individu dins el medi aquàtic. Es mesura la capacitat aeròbica amb el desplaçament o translació corporal en el medi aquàtic, la força explosiva (sortida), la força ràpida (en els girs), la velocitat de reacció (sortida), la velocitat cíclica (que és la capacitat de fer moviments cíclics, iguals i repetitius) a la màxima velocitat contra poca resistència, velocitat gestual en la sortida i els girs.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar en el trampolí o plataforma individual de salt en posició de sortida, i s'ha de llançar a l'aigua de cap.

Després del llançament, no es permet desplaçar-se per davall l'aigua més enllà de la zona delimitada.

 

​​​​​​​b) Execució de la prova

El jutge dirà, deixant un interval de dos segons: «Preparats..., llests…», i tocarà el xiulet. En aquest instant, l'aspirant s'ha de llançar a l'aigua de cap i iniciar la carrera de natació cronometrada.

Els 50 metres del recorregut són amb lliure elecció d'estil, encara que el cos de l'aspirant s'ha de mantenir en posició ventral dins l'aigua.

La prova acaba quan l'aspirant toqui la paret de la piscina amb la mà en el moment d'arribar i de manera visible per al jutge.

Hi ha la possibilitat d'una sortida nul·la per a cada participant; si es produeix una segona sortida nul·la, l'aspirant serà desqualificat i la seva puntuació serà la de no apte.

Totes les persones aspirants han de dur obligatòriament gorra de bany. Es permet usar ulleres de natació. Es prohibeix qualsevol altre complement.

No és permès en cap moment de l'execució de la prova agafar-se a les cordes o anelles de separació dels carrers ni tampoc canviar de carrer.

En la posició de sortida, els peus han d'estar paral·lels i oberts a l'amplada dels malucs.

c) Avaluació

El temps invertit en la prova es cronometrarà en segons.

Tenint en compte les característiques d'aquesta prova, només una vegada acabada el jutge decidirà si l'aspirant ha acomplert el recorregut d'acord amb les regles que s'han exposat anteriorment.

Natació homes

Punts homes

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 35”

<= 40”

<= 45”

<= 50”

9

37” - 36”

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

8

39” - 38”

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

7

41” - 40”

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

6

43” - 42”

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

5

45” - 44”

50” - 49”

54”

59”

4

46”

51”

55”

1'00”

3

47”

55” - 52”

57” - 56”

1'02” - 1'01”

Eliminat

>= 48”

>= 56”

>= 58”

>= 1'03”

 

Natació dones

Punts dones

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<= 40”

<= 45”

<= 50”

<= 55”

9

42” - 41”

47” - 46”

52” - 51”

57” - 56”

8

44” - 43”

49” - 48”

54” - 53”

59” - 58”

7

46” - 45”

51” - 50”

56” - 55”

1,01” - 1,00”

6

48” - 47”

53” - 52”

58” - 57”

1,03” - 1,02”

5

49”

54”

59”

1,04”

4

50”

55”

1,00”

1,05”

3

52” - 51”

1'00” - 56”

1'02” - 1'01”

1'07” - 1'06”

Eliminada

>= 53”

>= 1'01”

>= 1'03”

>= 1'08”

 

 

Resistència 1.000 m

​​​​​​​Objectiu de la prova

Mesurar la capacitat de resistència aeròbica, qualitat física indicadora de l'estat de salut de l'aspirant sense una fatiga excessiva.

a) Posició inicial

L'aspirant s'ha de situar dret, darrere la línia de sortida, sense suports en terra.

b) Material

No és permès fer la prova descalços, ni utilitzar sabatilles de tacs, tacs ni plataformes de sortida, etc.

c) Execució de la prova

La prova de resistència aeròbica és de 1.000 m per a homes i per a dones.

d) Normes

—Estan prohibits els tacs de sortida, gambals i plataformes de sortida.

—No es permet emprar sabatilles d'esport amb tacs.

—No es permet córrer descalç.

—La prova es farà en grups de 30 persones com a màxim.

—Els participants i les participants disposen d'un sol intent per superar la prova.

—Si el jutge considera que l'aspirant incorre en alguna irregularitat durant la carrera, l'aspirant queda eliminat.

—Es permet una sortida nul·la per aspirant. L'aspirant que faci una segona sortida nul·la queda eliminat.

—Aquesta prova és la tercera que es durà a terme.

 

Resistència  homes

Punts homes

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'10”

<=4'00”

<=4'50”

<=6'10”

9

3'20” - 3'11”

4'10” - 4'01”

5'00” - 4'51”

6'20” - 6'11”

8

3'30” - 3'21”

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

6'30” - 6'21”

7

3'40” - 3'31”

4'30” - 4'21”

5'20” - 5'11”

6'40” - 6'31”

6

3'50” - 3'41”

4'50” - 4'31”

5'35” - 5'21”

6'50” - 6'41”

5

4'10” - 3'51”

5'00” - 4'51”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'51”

4

4'20” - 4'11”

5'10” - 5'01”

5'54” - 5'51”

7'16” - 7'11”

3

4'25” - 4'21”

5'15” - 5'11”

6'00” - 5'55”

7'25” - 7'17”

Eliminat

>=4'26”

>=5'16”

>=6'01”

>=7'26”

 

Resistència  dones

Punts dones

Menors de 30 anys

De 30 anys i un dia a 40 anys

De 40 anys i un dia a 50 anys

Més de 50 anys i un dia

10

<=3'25”

<=4'15”

<=5'00”

<=6'25”

9

3'35” - 3'26”

4'25” - 4'16”

5'05” - 5'01”

6'35” - 6'26”

8

3'45” - 3'36”

4'35” - 4'26”

5'10” - 5'06”

6'45” - 6'36”

7

3'55” - 3'46”

4'45” - 4'36”

5'35” - 5'11”

6'55” - 6'46”

6

4'10” - 3'56”

5'00” - 4'46”

5'50” - 5'36”

7'10” - 6'56”

5

4'25” - 4'11”

5'15” - 5'01”

6'05” - 5'51”

7'25” - 7'11”

4

4'30” - 4'26”

5'20” - 5'16”

6'10” - 6'06”

7'39” - 7'26”

3

4'40” - 4'31”

5'30” - 5'21”

6'20” - 6'11”

7'40”

Eliminat

>=4'41”

>=5'31”

>=6'21”

>=7'41”

 

 ANNEX II

TEMARI PER LA PROVA DE CONEIXEMENTS I DESENVOLUPAMENT

 1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics.

2. Constitució espanyola de 1978. Drets i deures fonamentals.

3. Constitució espanyola de 1978. La Corona. Les Corts Generals. El Govern i l'Administració. Les relacions entre les Corts Generals i el Govern. El poder judicial. El Tribunal Constitucional.

4. Constitució espanyola de 1978. L'organització territorial de l'Estat.

5. Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Institucions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: del Parlament, del president, del Govern de les Illes Balears, dels consells insulars, dels municipis i d'altres entitats locals. El poder judicial a les Illes Balears: el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, competències, el president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Finançament i hisenda: principis generals: principis.

6. Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears. Els municipis: els elements del municipi. Identificació, la població municipal, l'organització municipal, competències. Disposicions comunes a les entitats locals: reglaments, ordenances i bans.

7. Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. Disposicions generals. Exercici i coordinació de les competències sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària: competències dels municipis. Annex I: conceptes bàsics.

8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació: normes generals, normes generals dels conductors, normes sobre begudes alcohòliques, normessobre estupefaents, psicotròpics, estimulants o altres substancies anàlogues.

9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles.

10. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La senyalització: normes generals, prioritat entre senyals. Els senyals i ordres dels agents de circulació.

11. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir: el permís i la llicència de conducció.

12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

13. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

14. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Autoritzacions de circulació dels vehicles: matriculació i matriculació ordinària.

15. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex II: definicions i categories dels vehicles.

16. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Annex XVIII: plaques de matrícula, colors i inscripcions, contrasenyes de les plaques.

17. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

18. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local. Estructura i règim de funcionament.

19. Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Règim disciplinari: principis generals, infraccions, sancions i potestat sancionadora, extinció i prescripció.

20. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears i es modifica el Decret 55/2017, de 15 de desembre, del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears. Ús de l'equip bàsic d'autodefensa i protecció: disposicions generals, normes generals sobre tinença d'armes, utilització d'armes de foc, utilització de la defensa i del bastó extensible, utilització de l'aerosol de defensa. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

21. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. De les policies locals.

22. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. Llei orgànica 6/1984, de 24 de maig,reguladora del procediment d'habeas corpus.

23. Reial decret de 14 de setembre de 1882 pel qual s'aprova la Llei d'enjudiciament criminal. La denúncia.

24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. De la infracció penal. De les persones criminalment responsables dels delictes.

25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic: dels furts, dels robatoris, del robatori i furt d'ús de vehicles, de la usurpació, de les defraudacions, dels danys.

26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes comesos amb motiu de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantides per la constitució.

28. Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Disposicions generals. Principis de protecció de dades. Drets de les persones.

29. Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Disposicions generals. Competències, funcions, organització institucional i finançament. Violència masclista.

30. Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI fòbia. Disposicions generals. Polítiques públiques per promoure la igualtat efectiva de les persones LGTBI: professionals que actuen en àmbits sensibles. Mecanismes per garantir el dret a la igualtat: disposicions generals.

 

ANNEX III

TEMARI PER LA PROVA DE CONEIXEMENTS GEOGRÀFICS, HISTÒRICS, SOCIOLÒGICS I DEMOGRÀFICS DEL TERME MUNICIPAL DE FORMENTERA I DE LES ORDENANCES MUNICIPALS DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA.

 -Tema 1. L'illa de Formentera. Geografia, història i nuclis de població.

- Tema 2. El Consell Insular de Formentera. Òrgans i estructura institucional.

- Tema 3. Ordenança de prohibició d'acampada. Inspecció i règim sancionador.

- Tema 4. Ordenança de circulació. Senyalització i circulació. Parada i estacionaments. Infraccions i sancions.

- Tema 5. Ordenança de servei de retirada de vehicles. Dipòsit municipals, procediment i sancions.

- Tema 6. Ordenança ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions. Autoritzacions i règim disciplinari.

- Tema 7. Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives.

- Tema 8. Reglament Orgànic de funcionament del Consell Insular de Formentera. Del Govern i de l'Administració.

Adreça per consultar el temari: www.consellinsulardeformentera.cat. 

​​​​​​​

 

​​​​​​​ANNEX IV

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE PLACES DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

PERSONA SOL·LICITANT

1r llinatge:

2n llinatge:

Nom:

Doc. d'identitat:

Data de naixement:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Nacionalitat:

Adreça:

Núm.:

Pis:

Municipi:

Província:

C.P.:

Altres (Polígon, nom de la casa, etc.):

Correu electrònic (*):

(*)Adreça de correu electrònic per l'enviament dels avisos regulats en l'article 41 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

DADES DE NOTIFICACIÓ

Mitjà preferent de notificació: _ Notificació en paper_ Notificació telemàtica(**)

(**)Es requereix certificat electrònic vàlid. No és el correu electrònic.

EXPÓS

Que, vistes les bases de la convocatòria per a la provisió de 3 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera del Consell Insular de Formentera.

DECLARACIÓ JURADA

Declar que reuneix tots i cadascun dels requisits exigits a la base segona de la convocatòria i que són certes les dades que s'hi consignen.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016,

Don el meu consentiment perquè l'àrea de Recursos Humans del Consell Insular de Formentera utilitzi les meves dades de caràcter personal per a la seva gestió, disposant en tot cas dels drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat en els termes que preveu la legislació vigent.

SI (   )

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA (marcau amb una X la documentació que es presenta)

(   ) Còpia del document nacional d'identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació. No cal presentar llevat del que la persona aspirant s'oposi a que l'Administració obtingui aquest document mitjançant les xarxes d'intermediació de dades.

(    ) Resguard justificatiu d'haver ingressat íntegrament els drets d'examen.

(    ) Declaració, si s'escau, de tenir el certificat de superació de les proves d'aptitud física de l'EBAP en vigor, a l'efecte de restar exemptes de fer les proves físiques del procés selectiu.

​​​​​​​​​​​​​​SOL·LICIT

Ser admès/esa en el procediment selectiu.

Formentera, ___de/d'____ de 20__

(Signatura)

 

 

 

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA .

Les dades facilitades per vós en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat del Consell de Formentera i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, podreu exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i dret a la portabilitat mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada del Consell Insular de Formentera.