Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 588316
Resolució de la directora general en Salut, Formació i Acreditació, sra. Asunción Sánchez Ochoa, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la convocatòria per selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la “Plataforma del ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, en investigación clínica”

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'un procés selectiu per a la contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica», amb les especificacions i els requisits que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria, que s'especifiquen en l'annex 1.

3. Ordenar la inserció de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 16 d'agost de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 1

Convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.

Per poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació té la necessitat de dur a terme la incorporació temporal d'una infermera o infermer per al desenvolupament correcte del programa/projecte d'investigació «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica» (BOE-B-2020-26047).

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast del control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i en exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels Estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la contractació d'una infermera o un infermer amb diplomatura o grau en Infermeria, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents:

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió de formació universitària de diplomatura o grau en Infermeria.

 • Acreditar nivell B2 de català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions de la plaça

 • Procediments i tasques pròpies d'infermeria.

 • Maneig de bases de dades a assajos clínics (CRF) i sistemes de registre i aleatorització de pacients a assajos clínics (sistema IWRS Interactive Web Response System).

 • Revisió de la història clínica, actualització de la història clínica de l'assaig, revisió d'esdeveniments i registre d'esdeveniments adversos i canvis de medicació.

 • Contacte amb l'investigador principal de cada projecte / assaig clínic per a la coordinació de visites i proves amb els pacients.

 • Organització de l'agenda de treball, contactes amb els pacients participants a projectes/assajos, citació de pacients.

 • Organització i actualització de l'arxiu de l'investigador o documentació del projecte/assaig.

 • Comunicació amb els monitors d'assajos clínics, coordinació de visites de monitorització.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)1

1Els documents adjunts al correu han de estar en format PDF i si es possible comprimits dins un ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució, en la pàgina web de la Fundació, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu. Aquesta resolució serà publicada a la pàgina web de la Fundació.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix en el IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Miguel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa, actuant com a president.
 • Aina Soler Mieras, investigadora principal del projecte «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica, a la plataforma de suport per a la investigació clínica independent».
 • Catalina Aguiló Monjo, coordinadora de Plataformes de l'IdISBa.
 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda, la qual es publicarà a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació. La durada de la borsa de treball serà de dos anys des de la seva publicació.

En cas que aquesta convocatòria quedi deserta, es podrà ocupar el lloc amb la contractació d'un segon tècnic o tècnica superior de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica» per donar suport al projecte i a la seva realització. L'esmentada convocatòria de personal tècnic superior s'està duent a terme paral·lelament a la convocatòria present per realitzar el mateix projecte d'investigació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte por obra i servei a temps complet (37,5 hores setmanals) amb una durada de tres anys, en el projecte PT20/00210 de la convocatòria de Plataformes de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut.

Remuneració: 21 511,23 € bruts anuals (en 12 pagues).

Ubicació del centre de treball: IdISBa / Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació dels requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'haurà de presentar el contracte amb la vida laboral.

b. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa o dels crèdits aconseguits.

​​​​​​​d. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per un òrgan competent (Escola Oficial d'Idiomes, Conselleria, UIB, British Council o University of Cambridge).

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, es podrà sol·licitar la presentació dels mèrits originals en el moment de l'entrevista. En cas que l'entrevista sigui de forma virtual, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

X. Procediment de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem que apareix a continuació, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional en tasques pròpies del lloc de treball (4.5 punts màx.)

- Experiència en assajos clínics sanitaris: 0.25 punts per mes treballat.

(2.5 punts màx.)

- Experiència en projectes d'investigació sanitària: 0.25 punts per mes treballat.

(2.5 punts màx.)

- Experiència com a infermera o infermer hospitalari: 0.25 punts per mes treballat. (2.5 punts màx.)

2. Formació relacionada amb el lloc de treball (2 punts màx.)

- Certificats de formació en introducció de dades en CRD, sistema IWRS (Interactive Web Response System) i Medidata: 0.25 punts per curs.

- Curs de formació en Bones Pràctiques Clíniques: 1 punt.

- Curs de formació en matèria d'historial clínic: 1 punt.

3. Publicacions d'articles d'investigació o participació en projectes d'investigació (2 punts màx.)

- Participació a projectes d'investigació a assajos clínics: 0.1 punts per assaig.

(1.5 punts màx.)

- Articles publicats a revistes indexades al JCR: 0.1 punts per article. (0.5 punts màx.)

4. Coneixements d'idiomes (0.5 punts màx.)

Només es valorarà el nivell més alt de cada idioma.

 • B2 d'anglès: 0.12 punts.
 • C1 d'anglès o català: 0.25 punts per certificat.
 • C2 d'anglès o català: 0.5 punts.

5. Fase d'entrevista (1 punt màx.)

Es farà una entrevista personal o una demostració pràctica d'habilitats on es valorarà l'adequació al lloc de treball de cada candidatura.

El tribunal podrà determinar que aquesta es faci de manera virtual. En aquest cas, si s'hagués presentat documentació per mitjà de còpia no compulsada, es podrà exigir l'exhibició dels originals en la data que requereixi el Departament de RH.

El dia i l'hora es publicarà a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

 

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 16 d'agost de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, ​​​​​​​ segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 2

Formulari d'inscripció de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'una infermera o un infermer de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica» de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears

Nom:                                                                                   Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

  • Títol de formació pertinent.

  • Català nivell B2.

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el meu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per formar part del procés selectiu de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un infermer o una infermera de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica», de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears.

Palma, _____________________

Signatura

 

ANNEX 3

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'una infermera o infermer de suport a la investigació clínica de la «Plataforma de l'ISCIII de suport a la R+D+I en Biomedicina i Ciències de la Salut en investigació clínica»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4.5

 

 

Experiència en assajos clínics sanitaris (0.25 punts per mes treballat)

2.5

 

 

Experiència en projectes d'investigació sanitària (0.25 punts per mes treballat)

2.5

 

 

Experiència com a infermera o infermer hospitalari (0.25 punts per mes treballat)

2.5

 

 

2. FORMACIÓ RELACIONADA

2

 

 

Certificats de formació en introducció de dades en CRD, sistema IWRS i Medidata

(0.25 punts per curs)

 

 

 

Curs de formació en Bones Pràctiques Clíniques (1 punt)

1

 

 

Curs de formació en matèria d'historial clínic (1 punt)

1

 

 

3. PUBLICACIONS D'ARTICLES O PARTICIPACIÓ A PROJECTES

2

 

 

Participació a projectes d'investigació a assajos clínics (0.1 punts per assaig)

1.5

 

 

Articles publicats a revistes indexades al JCR (0.1 punts per article)

0.5

 

 

4. CONEIXEMENTS D'IDIOMES

0.5

 

 

B2 d'anglès. (0.12 punts)

0.12

 

 

C1 d'anglès o català (0.25 punts per certificat)

0.5

 

 

C2 d'anglès o català (0.5 punts)

0.5

 

 

5. ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

 * És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (P. ex.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)