Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Tràmit d’audiència i d’informació pública del projecte d’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es modifica l’Ordre del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de dia 10 de juliol de 2020 per la qual s’ aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària d’ajuts per reiniciar o continuar l’activitat per compte propi i consolidar el projecte d’autoocupació, de les persones físiques autònoms afectats directament per la COVID-19

    Número de registre 10891 - Pàgina 42292

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació pública de la sol·licitud d’autorització d’abocament a la mar a través d’emissari submarí de les aigües residuals depurades procedents de l’EDAR de Santa Ponça, TM de Calvià (Exp. 7/12-Abocaments)

    Número de registre 10826 - Pàgina 42293

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 154/16 (expedient electrònic 2017/00001786G)

    Número de registre 10619 - Pàgina 42294

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró de la taxa pels serveis prestats pel Departament de Benestar Social i Recursos Humans a l’Hospital Residència Assistida de Cas Serres corresponent al mes de juliol de 2021, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 10833 - Pàgina 42295

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació del Decret de Presidència de concessió i pagament de les ajudes econòmiques per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, línia e) de la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

    Número de registre 10841 - Pàgines 42296-42300

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 12-2021-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 10756 - Pàgines 42301-42302

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana del Consell de Mallorca i obertura del període d'exposició pública

    Número de registre 10868 - Pàgina 42303

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació de l'avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, ib-06 (exp. c4316-2021-000037)

    Número de registre 10892 - Pàgina 42304

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació de l'avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-07 (Exp. C4301-2021-000006)

    Número de registre 10893 - Pàgina 42305

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació de l'avantprojecte del contracte de transport regular de viatgers per carretera d'ús general, IB-08 (Exp. C4316-2021-000038)

    Número de registre 10894 - Pàgina 42306

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança Fiscal del Impost de Béns Immobles aprovat per Plenari en data 22 d'octubre de 2021

    Número de registre 10900 - Pàgina 42307

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Modificació de l'Ordenança fiscal reguladora dels animals de companyia

    Número de registre 10845 - Pàgina 42308

  • AJUNTAMENT D'ARIANY

   • Notificació de 2 de setembre de 2021, procediment de taxes per prestació de servei de recollida d'animals de companyia, raça mestissa, sexe femella, microxip 977200008748411

    Número de registre 10844 - Pàgina 42309

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró de la Taxa per la prestació de serveis assistencials. Exp. 2021/4675

    Número de registre 10867 - Pàgina 42310

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Exposició al públic el Padró de recaptació d'aigua a domicili 3r trimestre de 2021

    Número de registre 10861 - Pàgina 42311

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Avis abandonament vehicle, inici procediment sancionador i tractament residual del vehicle

    Número de registre 10687 - Pàgines 42312-42313

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2019 00080000. Aprovació inicial del projecte de modificació del PGOU consistent en canviar la qualificació del vial (no executat) previst al PGOU entre els carrers de Mossa i d’Almallutx

    Número de registre 10834 - Pàgina 42314

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió urbanística. Servei Juridicoadministratiu de Planejament. Exp: PA 2020 0010. Aprovació inicial del projecte consistent en la modificació puntual del PGOU amb l’objecte d’ampliar el camí de Salard en el tram comprès entre els carrers de Gessamí i de Murta

    Número de registre 10897 - Pàgina 42315

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de la convocatòria de «Bases que regeixen la concessió d’ajudes de l’ajuntament de sa Pobla per a la pràctica esportiva d’infants i joves fora de l’horari escolar 2021»

    Número de registre 10838 - Pàgina 42316

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Extracte de l'aprovació de convocatòria de subvencions a esportistes individuals del municipi de sa pobla per a l’any 2021

    Número de registre 10840 - Pàgines 42317-42318

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Canvi de titularitat de sepultura del cementeri municipal

    Número de registre 10828 - Pàgina 42319

  • ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

   • Aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2022 de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

    Número de registre 10869 - Pàgina 42320