Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 494495
Extracte de l'aprovació de convocatòria de subvencions a esportistes individuals del municipi de sa pobla per a l’any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 590608

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet el qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Finalitat

L'objecte d'aquestes bases és promoure i facilitar l'accés a l'esport i a la seva pràctica col·lectiva pels esportistes del municipi de Sa Pobla.

Segon: Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els esportistes que compleixin els requisits següents:

a) Tots els esportistes que obtinguin una puntuació igual o superior a 20 punts, com a resultat d'aplicar els criteris i barems de l' apartat 10. Aquesta puntuació es calcula sobre la base dels resultats esportius aconseguits durant l'any  2021.

b) Trobar-se empadronat al municipi de Sa Pobla.

c) Els esportistes que havent competit l'any 2021 representant una comunitat autònoma, sigui aquesta la comunitat autònoma de les Illes Balears

d) Els esportistes que havent competit l'any 2021  amb llicència federativa autonòmica, sigui aquesta de la federació autonòmica de les Illes Balears. No és necessari complir aquest requisit en el cas que no hagi federació autonòmica balear de la modalitat esportiva practicada per l'esportista o en cas que l'esportista tingui llicència nacional.

e) No tenir vigent cap sanció ferma greu o molt greu en matèria esportiva, cap sanció ferma per dopatge, ni cap sanció penal ferma per delictes relacionats amb el dopatge. En el cas que els expedients sancionadors o els procediments judicials estiguin encara en tramitació o la resolució sancionadora o sentència condemnatòria no sigui ferma, l'esportista pot presentar la sol•licitud d'ajut, però la concessió, si escau, queda suspesa fins que aquests procediments es resolguin definitivament.

Tercer. Bases reguladores:

Publicades a la seu electrònica de l'Ajuntament de sa Pobla, al següent enllaç:

https://sapobla.eadministracio.cat/transparency/b7c40180-588f-4312-8674-fdfd23f378e7/#

Quart. Import:

Durant l'exercici pressupostari 2021, es destina la quantitat de 9.000 euros a les subvencions objecte d'aquesta convocatòria, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 01 3410 48905 01.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds és de quinze (15) dies hàbils comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia d'aquest termini és dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

 

Si la sol·licitud no reuneix les dades d'identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de l'entitat sol·licitant, o alguns dels requisits prevists en l'article 66.1 de la Llei 39/15, d' 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, s'ha de requerir l'entitat sol·licitant d'acord amb el que estableix l'article 68.1 de la llei esmentada perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius amb indicació que, si no ho fa així, es tindrà per desistida la petició, amb una resolució expressa prèvia.

 

Sa Pobla, en el dia de la signatura electrònica (20 d'octubre de 2021)

El batle-president Llorenç Gelabert Crespí