Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SA POBLA

Núm. 494443
Extracte de l'aprovació de la convocatòria de «Bases que regeixen la concessió d’ajudes de l’ajuntament de sa Pobla per a la pràctica esportiva d’infants i joves fora de l’horari escolar 2021»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

BDNS (Identif.): 590642

De conformitat amb el que es preveu en els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet el qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions.

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primer. Finalitat

L'Ajuntament de sa Pobla, vol fomentar la pràctica esportiva amb aquesta convocatòria d'ajudes, la finalitat de la qual és la concessió de beques per al foment de la pràctica esportiva dels infants i joves amb menys recursos econòmics, a través de la subvenció en un percentatge de les quotes dels clubs esportius i altres centres esportius.

Segon: Beneficiaris

1. En poden ser beneficiaris els infants i joves que tinguin entre 3 i 16 anys, o que els compleixin dins el 2021, i que practiquin algun tipus d'activitat física o esportiva, com estableix la base quarta.

2. Per poder atorgar la subvenció és condició imprescindible que, almanco un dels membres de la unitat familiar, compleixi els requisits que es detallen en aquestes bases i en la convocatòria corresponent o trobar-se en alguns dels supòsits següents:

  • En situació de vulnerabilitat social i/o econòmica.
  • Trobar-se en situació de desocupació i figurar inscrits en l'oficina de demanda d'ocupació.
  • Haver resultat afectada per un ERTO o un cessament parcial de l'activitat laboral amb motiu de la crisi derivada del COVID 19.

3. En qualsevol cas, no poden ser-ne beneficiàries les persones en les quals concorri alguna de les prohibicions establertes en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Només poden ser-ne beneficiàries les persones que estiguin empadronades a Sa Pobla, sempre que l'empadronament s'hagi produït abans de la publicació de la convocatòria.

Quart. Import:

L'import destinat a l'ajuda objecte d'aquesta convocatòria per a l'exercici pressupostari 2021 és de 6.000 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 3410.48000.01.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El període per presentar les sol·licituds es de 20 dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB. Si el darrer dia d'aquest termini és dissabte, diumenge o festiu, s'entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent. No es pot presentar cap model de sol·licitud de subvenció fora del termini establert.

 

Sa Pobla,  document signat electrònicament (20 d'octubre de 2021)

El batle-president Llorenç Gelabert Crespí