Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ARIANY

Núm. 494895
Notificació de 2 de setembre de 2021, procediment de taxes per prestació de servei de recollida d'animals de companyia, raça mestissa, sexe femella, microxip 977200008748411

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015), es fa pública la notificació de la senyora Yolanda López Muñoz, amb DNI 782.159 ***, procediment de taxes per prestació de servei de recollida d'animals de companyia referent a l'animal amb número microxip 977200008748411, ja que s'ha intentat la notificació en l'últim domicili conegut, aquesta no es s'ha pogut practicar.

Els corresponents procediments obren a l'Ajuntament d'Ariany, davant el qual tenen el dret d'al·legar per escrit el que en defensa seva estimen convenient, amb aportació de les proves que considerin oportunes, dins el termini de deu dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de l'Estat. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formulat al·legacions i/o aportat proves, es dictaran les resolucions que en dret procedeixin.

 

Ariany 20 d'octubre de 2021

El batle

Joan Ribot Mayol